Organizacja na terenie kraju - w roku 2017 - wypoczynku letniego dla 220 dzieci z rodzin, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest organizacja na terenie kraju - w roku 2017 - wypoczynku letniego dla 220 dzieci w wieku od 7 do 16 lat, z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Przedmiot zamówienia składa się z trzech części: część I zamówienia zlokalizowana nad morzem dla 120 dzieci; część II zamówienia zlokalizowana w górach dla 50 dzieci; część III zamówienia zlokalizowana nad jeziorem dla 50 dzieci. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części, a także na każdą część zamówienia osobno. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w trybie artykułu art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Uwaga! Wypoczynek może odbyć się wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku, o której mowa w art. 92 h ust. 1 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.). 1. Wykonawca zapewnia: 1) bazę lokalową, spełniającą bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno - sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Baza lokalowa wraz z wyposażeniem – powinna być estetyczna, urządzenia sprawne. Dopuszcza się możliwość zakwaterowania dzieci w domkach drewnianych lub pawilonach murowanych, z dostępem do pełnego węzła sanitarnego (ciepła woda dostępna przez całą dobę); 2) kadrę wypoczynku, którą stanowią: a) kierownik wypoczynku i wychowawcy – spełniający warunki, o których mowa w art. 92p ust. 1-6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, posiadający wykupioną polisę OC; Liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy oraz obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452 ). b) kadra realizująca program profilaktyki uzależnień, posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie na wybranym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna oraz posiadająca ukończone studia podyplomowe z zakresu socjoterapii lub kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym organizowanym przez PARPA lub inne podmioty. 3) dostęp do opieki medycznej: a) w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793) lub b) na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym; Za wystarczające uznaje się zapewnienie uczestnikom wypoczynku opieki pielęgniarskiej w miejscu wypoczynku (całodobowo) oraz opieki lekarskiej świadczonej przez lekarza rodzinnego lub pediatrę, dostępnego na wezwanie telefoniczne. Lekarz zobowiązany jest udzielić uczestnikowi wypoczynku pomocy niezwłocznie, adekwatnie do jego stanu zdrowia (jednak nie później niż w ciągu 12 godzin od momentu powzięcia informacji o stanie zdrowia) w miejscu zorganizowanego wypoczynku. W sytuacjach nagłych, wymagających szybkiej interwencji lekarskiej, Wykonawca zobowiązany jest wezwać pogotowie ratunkowe. Wykonawca powinien posiadać zestaw do udzielania pierwszej pomocy. 4) program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności, w tym realizację zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień – przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, o których mowa w pkt. III. 1.2b SIWZ w wymiarze co najmniej 1 godziny dziennie przez czas trwania turnusu; Do oferty Wykonawca winien dołączyć program pobytu wraz z wyszczególnieniem programu turystyczno - krajoznawczego oraz wycieczek autokarowych, który będzie realizowany podczas pobytu oraz program z zakresu profilaktyki uzależnień i scenariusz zajęć profilaktycznych, który będzie realizowany przez Wykonawcę podczas pobytu. 5) żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149); Całodzienne wyżywienie 4 posiłki dziennie, w tym jeden gorący: śniadanie, obiad (składający się z co najmniej dwóch dań), podwieczorek i kolacja, z tym, że: a) w dniu przyjazdu za wystarczające uznaje się zapewnienie posiłków licząc od obiadu, natomiast w dniu wyjazdu za wystarczające uznaje się zapewnienie śniadania; b) ciepły posiłek w czasie podróży do miejsca pobytu i z powrotem – za wystarczające uznaje się zapewnienie co najmniej ciepłego napoju i kanapki (bułki); Do oferty Wykonawca winien dołączyć jadłospis wraz z wyszczególnieniem gramatury, który będzie realizowany podczas pobytu. 6) bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t. j. z 2016 r. poz. 656); 7) bezpieczne przebywanie w górach zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241 oraz z 2013 r. poz.7) – dotyczy części II zamówienia; 8) przeprowadzenie ankiet wśród uczestników wypoczynku i przedstawienie opracowania wyników ankiet bezpośrednio po zakończonym turnusie – według załączonego wzoru stanowiącego załącznik do Istotnych warunków umownych; 9) sporządzenie sprawozdania merytorycznego podsumowującego wyniki zrealizowanego przedmiotu zamówienia, w terminie 14 dni od zakończenia ostatniego turnusu, które winno zawierać: a) opis przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia, potwierdzonego dokumentacją fotograficzną i wynikami ankiet, b) wnioski wynikające z analizy zrealizowanego przedmiotu zamówienia, c) trudności i ich przyczyny w realizacji przedmiotu zamówienia, d) wykaz informacji udostępnianych do publicznego rozpowszechniania. 10) dowóz dzieci do miejsca pobytu i z powrotem (po zakończeniu turnusu), który odbywa się na koszt Wykonawcy ubezpieczonymi autokarami (OC i NNW pasażerów). a) Wykonawca zapewnia, co najmniej 2 opiekunów do każdego autokaru na każdorazowy przejazd; b) Zamawiający wyklucza dowóz dzieci autokarami w godzinach nocnych, tzn. między godz. 22.00 a 6.00; 11) ubezpieczenie dzieci w zakresie NNW przez cały okres trwania turnusu kolonijnego – od chwili zbiórki dzieci przed wyjazdem do chwili odbioru dzieci przez rodziców / opiekunów prawnych w Toruniu; 12) zorganizowanie co najmniej jednej jednodniowej wycieczki autokarowej o charakterze edukacyjno-krajoznawczym; 13) pokrywanie kosztów biletów wstępu; 14) utrzymywanie porządku w miejscu zorganizowanego wypoczynku, w tym codzienne sprzątanie w miejscu zakwaterowania dzieci; 15)charakter świecki organizowanego wypoczynku dzieci. 2. Wykonawca jest obowiązany do: 1) przedstawienia kopii zgłoszenia wypoczynku wraz z jego numerem nadanym przez kuratora oświaty – w terminie 3 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty pod rygorem odstąpienia od podpisania umowy i zapłaty kary umownej; 2) dostarczenia wydruku z bazy wypoczynku, o której mowa w art. 92 h ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w terminie 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy pod rygorem rozwiązania umowy i zapłaty kary umownej. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projekcie istotnych warunków umownych, stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ. 4. W przypadku stwierdzenia niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych
w pkt. III.1 niniejszego SIWZ, Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym i obciążyć Wykonawcę karą umowną. W takim przypadku koszt transportu dzieci pokrywa Wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.05.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne
  • Serwis sprzętu i wyposażenia
  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne
  • Usługi hotelarskie
  • Przemysłowy sprzęt gastronomiczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się