Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych dla potrzeb bakteriologii SPZZOZ w Wyszkowie wyszczególnione w pakietach od 1 do 11, który stanowi szczegółowa oferta cenowa- załącznik od nr 2/1 do nr 2/11.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości materiałów wymienionych w pakietach nr 1 do 11, z czego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. Szacunkowe ilości poszczególnych towarów podane w niniejszych załącznikach służą tylko do wyliczenia wartości oferowanej dla porównania ofert i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wybranego Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
3. Oferowane materiały muszą być wykonane i dopuszczone do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 876).
4. Dostarczany materiały będą odpowiadały warunkom jakościowym zgodnie z obowiązującymi atestami i normami.
5. Warunki dostawy i płatności:
a) dostawa następować będzie w asortymentach i ilościach określanych każdorazowo przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
b) miejsce dostawy: Bakteriologia Szpitala SPZZOZ, 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1.
c) Wykonawca we własnym zakresie zapewnia transport i rozładunek.
d) płatność faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się