Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu Doświadczam, eksperymentuję, poznaję – kreatywni naukowcy z klas IV-VI szkół podstawowych gminy Grunwald

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wypoczynku dla 160 dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Grunwald biorących udział w projekcie ”Doświadczam, eksperymentuję, poznaję” – kreatywni naukowcy z klas IV-VI szkół podstawowych gminy Grunwald. Przedmiot zamówienia obejmuje organizację wypoczynku letniego w postaci 7 - dniowych turnusów, w tym 6 noclegów. Wypoczynek skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI.
1) . Wypoczynek zorganizowany będzie ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu naukowego w kontekście nauki przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, chemia, zawierającego m.in. aspekty fizyczne i chemiczne w laboratorium, zabawy edukacyjne, elementy robotyki) poznawanie górskiej przyrody Tatr, Podhala, Gorców i Pienin.
2). Tematem przewodnim organizowanego wypoczynku jest rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych dzieci z klas IV-VI z uwzględnieniem poznawania krajobrazów górskich. W przypadku braku dostępności ośrodków górskich Zamawiający dopuszcza organizację wypoczynku w innej lokalizacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jednak nie bliżej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. Wyżej oceniany będzie program wypoczynku w ośrodkach górskich w Tatrach.
3). Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z przepisami art. 92 a - art. 92 t, ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)oraz warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. "2016, poz. 452).
2. Organizacja wypoczynku letniego obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie uczestnikom turnusów transportu autokarem wyposażonym w sprawną klimatyzację, spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.262, z późn. zm.). Transport odbywać się może wyłącznie w ciągu dnia - spod ustalonego wcześniej miejsca (przystanek w miejscowości Gierzwałd) do ośrodka kolonijnego. Powrót z miejsca wypoczynku odbywa się również do ustalonego wcześniej miejsca (Przystanek – Gierzwałd),
2). zapewnienie całodziennego wyżywienia:
a) 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek (podawany po obiedzie), kolacja (napoje do posiłków). Śniadania i kolacje w formie stołu szwedzkiego, obiady serwowane do stolików na półmiskach. Kuchnia ośrodka umożliwi wyżywienie w ramach indywidualnych wymogów zdrowotnych (dieta bezglutenowa, dieta cukrzycowa lub inna zgłoszona podczas wypełniania karty zgłoszenia i wynikająca z zaleceń lekarskich). Dzienna stawka żywieniowa na 1 dziecko nie może być niższa niż 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć zł 00/100). Każdy turnus rozpoczyna się obiadokolacją i kończy śniadaniem. Wykonawca zapewnia uczestnikom turnusów suchy prowiant i napoje na drogę powrotną, przy czym wartość prowiantu będzie stanowiła dzienną dawkę wsadu do kotła. Paczka suchego prowiantu będzie zawierała co najmniej: dwie bułki - kanapki, bułkę drożdżówkę, owoc, płyn (np. woda. sok) w ilości 500 ml,
b) Wykonawca zapewnia stały dostęp do wody pitnej.
c) wsad do kotła będzie dokumentowany w dziennym raporcie żywieniowym, który powinien być sporządzany najpóźniej następnego dnia i zawierać w szczególności: dane o liczbie żywionych uczestników w danym dniu, jadłospis, zlecenie wydania z magazynu produktów żywnościowych
3) zapewnienie programu wypoczynku, który będzie:
a) promował nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i stanowił inspirację do dalszej nauki w kierunku dziedzin ścisłych,
b) obejmował bloki tematyczne: matematyczno – przyrodnicze,
c) obejmował zajęcia z zakresu bezpieczeństwa pracy w laboratorium,
d) uwzględniał zwiedzanie miejsc o wyjątkowych walorach przyrodniczo-krajobrazowych,
e) promował wychowanie do wartości uczenia się przez całe życie, które zainspiruje uczestników do kierowania się tymi wartościami w codziennym życiu,
f) zapewniał urozmaicone bloki rekreacyjno-integracyjne (gry i zabawy na świeżym powietrzu, dyskoteki, ogniska, karaoke, rozrywki umysłowe):
g) będzie uwzględniał powyższe formy wypoczynku w sposób aktywny (np. na świeżym powietrzu, w ciekawych miejscach, w sposób niekonwencjonalny, itp.)
h) dostosowany do wieku uczestników,
i) zachęcał do aktywnego działania i włączenia społecznego uczestników.
4) zapewnienie zakwaterowania (obiektu wypoczynku) według wytycznych zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności:
a) - OŚRODEK – zakwaterowanie w budynku murowanym, maksymalnie 10 letnim (lub generalny remont wykonany nie dawniej niż 5 lat temu). Budynek musi posiadać aktualną pozytywną opinię Państwowej Straży Pożarnej o spełnianiu wymagań przepisów przeciwpożarowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakwaterowania w domkach kampingowych, namiotach, budynkach szkolnych i bursach. Uczestnicy muszą być zakwaterowani w jednym budynku wraz z kadrą wychowawców. Pokoje maksymalnie 5-osobowe z łazienkami (pełen węzeł sanitarny). W pokojach łóżka pojedyncze (nie mogą być piętrowe), liczba osób w pokoju od 2 do 5. Pokoje nie mogą być dwupoziomowe. Pokoje muszą być wyposażone w podstawowe meble: co najmniej szafa ubraniowa, stół, krzesła, szafki nocne. W pokojach 5-osobowych 2 szafy ubraniowe. Pokoje czyste, odmalowane lub obite boazerią, bez śladów wilgoci. Woda ciepła bez ograniczeń.
b)Teren ośrodka musi być odgrodzony, z miejscem do rekreacji (boisko wielofunkcyjne, szałas grillowy mieszczący co najmniej 50 osób, teren zielony do zajęć ruchowych). W ośrodku musi znajdować się wydzielona duża sala do zajęć, odpowiednio wyposażona sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować korzystanie przez dzieci z ww. obiektów rekreacyjno-sportowych.
c) w bazie wypoczynku musi znajdować się wyposażenie pozwalające na organizację
atrakcyjnych form wypoczynku (sprzęt sportowy, rekreacyjny, w tym co najmniej 5 piłek do siatkówki, siatka do gry, 20 skakanek, 10 kompletów rakietek do gry w badmintona i lotki).
5) ubezpieczenie uczestników na czas przejazdu i pobytu na turnusie, obejmujące koszty leczenia oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW), obejmujące również świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, świadczenie na wypadek śmierci.
6) zapewnienie całodobowej opieki medycznej: pielęgniarka jest dostępna w ośrodku pierwszego lub drugiego dnia turnusu w celu skontrolowania stanu zdrowia uczestników, w pozostałe dni na wezwanie.
7) zapewnienie kadry wypoczynku, zgodnie z zapisami art. 92 c ust. 2 ustawy o systemie oświaty, z uwzględnieniem wymagań opisanych w art. 92 p ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. osób nie karanych za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją, małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sadu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się