Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o. przez okres 24 miesięcy

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa na koszt wykonawcy gazów medycznych i technicznych do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wraz z dzierżawą niezbędnego osprzętu. Zakres zamówienia obejmuje dostawę: tlenu medycznego sprężonego, tlenu ciekłego, dwutlenku węgla medycznego sprężonego, azotu ciekłego, podtlenku azotu medycznego oraz dzierżawę osprzętu: butli, zbiorników, parownic. W przypadku pakietu nr 10, montaż zbiornika poprzedzony demontażem zbiornika należącego do Zamawiającego (Szpital w Brzegu Dolnym).
3.2 Produkty lecznicze stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku (t.j. z 2008 r. Dz. U. nr 45, poz. 271 z późn. zm.) -Wykonawca winien posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP dla oferowanych produktów
3.3 Dostarczone produkty muszą posiadać znak CE na potwierdzenie, że spełniają wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE tj. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego.
3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do Formularza ofertowego.
3.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przedmiotu zamówienia, co uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, wynikającego z jego bieżącej działalności, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Oznacza to że ilości gazów podane w załączniku nr 1 do Formularza ofertowego stanowią wartości szacunkowe i mogą podlegać zmianom w trakcie realizacji umowy.
3.6 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3.7 Przedmiot zamówienia podzielono na 10 pakietów. Szczegółowy wykaz (opis wraz z zamawianymi ilościami) stanowi załącznik nr 1 do Formularza cenowego.

1 Pakiet 1 Tlen medyczny sprężony
2 Pakiet 2 Tlen ciekły (Szpital w Wołowie)
3 Pakiet 3 Dwutlenek węgla medyczny sprężony
4 Pakiet 4 Azot ciekły
5 Pakiet 5 Podtlenek azotu medycznego
6 Pakiet 6 Gaz przeciwbólowy – podtlenek azotu
7 Pakiet 7 Tlen medyczny do ambulansu (2 l.)
8 Pakiet 8 Tlen medyczny do ambulansu (10 l.)
9 Pakiet 9 Tlen medyczny sprężony
10 Pakiet 10 Tlen ciekły (Szpital w Brzegu Dolnym)

3.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
3.9 Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w SIWZ.
3.10 Oferowane gazy musza spełniać wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym w zależności od rodzaju gazu, m.in. posiadać: dopuszczenia do obrotu, świadectwa rejestracji, karty charakterystyki, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca zobowiązany jest do załączenia stosownych dokumentów do składanej oferty.
3.11 Oferowane butle, zbiorniki, parownice muszą spełniać wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym muszą posiadać aktualne legalizacje w okresie obowiązywania umowy. Na potwierdzenie powyższego wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne dokumenty na każde żądanie Zamawiającego.
3.12 Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do: wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz do podania nazw (firm) podwykonawców.
3.13 Wymagania stawiane wykonawcy: Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
3.14 Wymagania organizacyjne określone zostały w pkt. dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia.
3.15 Dostawy asortymentu określonego w pakietach 1-10 będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego według jego bieżących potrzeb, każdorazowo w terminie do trzech dni roboczych (72 godziny) od chwili złożenia zamówienia (kryterium oceny ofert).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się