Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do obiektów zlokalizowanych na terenie działania.

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do obiektów zlokalizowanych na terenie działania
Sekcji Eksploatacji Kutno oraz Warszawa Zachód w ramach programu – „Projektuj i Buduj” z podziałem na zadania.
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Roboty
Okres związania ofertą: przez okres30 dni
przez okres: 30 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Szczegóły zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, bez zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji) na 3 dni przed upływem terminu zawarcia umowy.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
PKP PLK S.A. Zakład Linii kolejowych w Warszawie
Numer rachunku: 63 1020 1026 0000 1402 0287 4584
z adnotacją „ZABEZPIECZENIE UMOWY – Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do obiektów zlokalizowanych na terenie działania w ramach programu „Projektuj i Buduj” zadanie I*, zadanie II*, zadanie III*.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
W przypadku wyboru przez Wykonawcę gwarancji lub poręczenia jako formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy poręczenie lub gwarancja powinny być nieodwołalne, bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie beneficjenta gwarancji, bez konieczności poświadczania podpisu beneficjenta i wystawione według wzoru określonego w Załączniku nr 5 do Warunków Zamówienia.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na nieoprocentowanym rachunku bankowym.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punktach od 1) do 3), za zgodą Zamawiającego.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.
4. Z zastrzeżeniem ust.5 zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy
a. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
b. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie poręczeń bankowych lub gwarancji - termin ważności gwarancji/poręczenia musi przypadać na co najmniej 30 dni po wynikającym z umowy terminie odbioru.
5. Zamawiający zatrzyma część Zabezpieczenia na zabezpieczenie przysługujących mu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Zatrzymana kwota nie może przekraczać 30% wysokości Zabezpieczenia i podlega zwrotowi w terminie 15 dni od zakończenia okresu gwarancji jakości* ( dotyczy zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu).
51 W przypadku gdy Zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż pieniądz, na zabezpieczenie przysługujących Zamawiającemu roszczeń z tytułu rękojmi za wady* lub gwarancji jakości, Wykonawca przed dniem wygaśnięcia Zabezpieczenia zobowiązany jest wnieść dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania Zlecenia (dalej: "Dodatkowe Zabezpieczenie") w jednej z dopuszczonych przez Zamawiającego w Warunkach zamówienia form, według wyboru Wykonawcy. Dodatkowe Zabezpieczenie wygasa po zakończeniu okresu rękojmi za wady* lub gwarancji jakości w zależności od tego, który z tych okresów skończy się później* (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądz).
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Zadanie I:
- Speł‚nienie wymagań„ specyfikacji - 1. Warunkiem udziału w postępowaniu zakupowym jest wykazanie przez Wykonawcę, że:
1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie § 29 Regulaminu.
2. Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnia warunki, określone w ust. 1 jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) określone w ust 1 pkt 1) powyżej, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo Informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej;
2) określone w ust 1 pkt 2) powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada niezbędne doświadczenie wykazując, że zrealizował w ciągu ubiegłych 5 lat (liczonych do dnia otwarcia ofert), co najmniej trzy zadania tożsame, co do zakresu rzeczowego z zadaniem objętym przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł netto za pojedynczą wykonaną robotę(projekt lub dokumentacja potrzebna do zgłoszenia robót + wykonanie przyłącza) i zatrudnia odpowiednio wykwalifikowane osoby do kierowania i przeprowadzenia robót oraz dysponuje kadrą zdolną wykonać zamówienie,
3) określone w ust. 1 pkt 3) powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
4) określony w ust 1 pkt 4) powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu z postępowania zakupowego.
Ocena spełniania wskazanych wyżej warunków udziału w postępowaniu zakupowym będzie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty, wymienione w ust. 3 poniżej metodą spełnia (1) – nie spełnia (0).

- Polisa OC, której przedmiotem jest Dział‚alność‡ Gospodarcza - Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu polis ubezpieczeniowych (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Formularza Oferty), w którym Wykonawca zapewni, że w przypadku wygrania przetargu zapewni, na okres od rozpoczęcia do terminu dokonania odbioru końcowego wszystkich robót, polisy ubezpieczeniowe obejmujące:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (zarówno kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności, obejmującej zawinione przez Wykonawcę spowodowanie śmierci lub uszkodzenie ciała oraz szkodę majątkową na majątku osób trzecich na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100 złotych)
b) ubezpieczenie przedmiotu zamówienia od wszystkich ryzyk budowy i innych czynności, zapewniające zabezpieczenie Zamawiającego i Wykonawcy przed szkodą z tytułu utraty lub uszkodzenia wszelkiego mienia na terenie budowy oraz szkodą spowodowaną błędami w sztuce budowlanej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych)
c) ubezpieczenie pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych);

- Referencje i doś›wiadczenie - Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 1 pkt 2) Wykonawca przedstawi oświadczenie o doświadczeniu Wykonawcy (według wzoru stanowiącego Załącznik 4 do Formularza oferty), w którym wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (rozpoczął i zakończył) należycie co najmniej trzy zadania o takim samym rodzaju i tożsamej wielkości, jak przedmiot zamówienia, o wartości netto nie niższej niż 50 000,00 zł jedna robota (projekt lub dokumentacja potrzebna do zgłoszenia robót + wykonanie przyłącza) dla każdego zadania. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie – każdy dokument potwierdzający wykonanie robót na kwotę nie niższą niż suma tych zadań - 3 zamówienia.
W wykazie należy podać wartość, przedmiot, daty wykonania i odbiorców (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 4 do Formularza Oferty) oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie (np. referencje), wystawione przez odbiorców robót. Ponadto należy podać, które dokumenty (referencje) dotyczą poszczególnych zamówień. Jeżeli w przedstawionych dokumentach (referencjach) znajdują się również inne roboty niż przedmiot zamówienia Wykonawca powinien wyliczyć wartość w zakresie przedmiotowego zamówienia i tę wartość należy wstawić w wykazie wykonanych zamówień;

- Zdolność‡ Wykonawcy do realizacji zadania - Oświadczenie o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia i do kierowania wykonaniem zamówienia (według wzoru stanowiącego Załącznik 3 do Formularza oferty).
Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby do kierowania i przeprowadzenia robót budowlanych oraz prac projektowych.
Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanych osób w kierowaniu robotami i osoby odpowiedzialnej za sporządzenie dokumentacji projektowej. Do informacji winny być dołączone kopie uprawnień budowlanych w specjalności instalacje sanitarne, uprawnień projektowych i kopie zaświadczeń przynależności do izby budownictwa oraz oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kadrą zdolną wykonać zamówienie;

- wymagane dokumenty w postępowaniu - 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza Oferty);
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza Oferty);
3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 3) powyżej), a ponadto:
5) opłaconą AKTUALNĄ polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nielimitowanej przez Zamawiającego, obejmującej co najmniej działalność związaną z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem opłaty składki;
6)aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – umowa konsorcjum,
8)Dowód wniesienia wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia.
Dodatkowo Wykonawca może wyrazić pisemną zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). Zgoda w formie załącznika do oferty;
9)Wypełniony harmonogram rzeczowo – finansowy zawierający informacje o wykonywanych robotach (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia i Załącznik Nr 6 do Formularza oferty);
10)W przypadku deklarowania przez Wykonawcę chęci korzystania z podwykonawców – każdy z podwykonawców winien przedstawić dokumenty wskazane w pkt 1), 2), 3) oraz 6) i 7) Warunków Zamówienia. W przypadku składania oświadczeń o potencjale kadrowym i o doświadczeniu przez podwykonawców – oświadczenia te winny odnosić się do zakresu podlegającego podwykonawcy tj. odpowiednie uprawnienia oraz referencje o wartości odpowiadającej części podlegającej podwykonawcy wraz z wypełnionym oświadczeniem według wzoru stanowiącego Załącznik 4.1. do Formularza oferty.

Zadanie II :
- Speł‚nienie wymagań„ specyfikacji - 1. Warunkiem udziału w postępowaniu zakupowym jest wykazanie przez Wykonawcę, że:
1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie § 29 Regulaminu.
2. Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnia warunki, określone w ust. 1 jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) określone w ust 1 pkt 1) powyżej, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo Informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej;
2) określone w ust 1 pkt 2) powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada niezbędne doświadczenie wykazując, że zrealizował w ciągu ubiegłych 5 lat (liczonych do dnia otwarcia ofert), co najmniej trzy zadania tożsame, co do zakresu rzeczowego z zadaniem objętym przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł netto za pojedynczą wykonaną robotę(projekt lub dokumentacja potrzebna do zgłoszenia robót + wykonanie przyłącza) i zatrudnia odpowiednio wykwalifikowane osoby do kierowania i przeprowadzenia robót oraz dysponuje kadrą zdolną wykonać zamówienie,
3) określone w ust. 1 pkt 3) powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
4) określony w ust 1 pkt 4) powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu z postępowania zakupowego.
Ocena spełniania wskazanych wyżej warunków udziału w postępowaniu zakupowym będzie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty, wymienione w ust. 3 poniżej metodą spełnia (1) – nie spełnia (0).

- Polisa OC, której przedmiotem jest Dział‚alność‡ Gospodarcza - Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu polis ubezpieczeniowych (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Formularza Oferty), w którym Wykonawca zapewni, że w przypadku wygrania przetargu zapewni, na okres od rozpoczęcia do terminu dokonania odbioru końcowego wszystkich robót, polisy ubezpieczeniowe obejmujące:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (zarówno kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności, obejmującej zawinione przez Wykonawcę spowodowanie śmierci lub uszkodzenie ciała oraz szkodę majątkową na majątku osób trzecich na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100 złotych)
b) ubezpieczenie przedmiotu zamówienia od wszystkich ryzyk budowy i innych czynności, zapewniające zabezpieczenie Zamawiającego i Wykonawcy przed szkodą z tytułu utraty lub uszkodzenia wszelkiego mienia na terenie budowy oraz szkodą spowodowaną błędami w sztuce budowlanej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych)
c) ubezpieczenie pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych);

- wymagane dokumenty w postępowaniu - 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza Oferty);
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza Oferty);
3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 3) powyżej), a ponadto:
5) opłaconą AKTUALNĄ polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nielimitowanej przez Zamawiającego, obejmującej co najmniej działalność związaną z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem opłaty składki;
6)aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – umowa konsorcjum,
8)Dowód wniesienia wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia.
Dodatkowo Wykonawca może wyrazić pisemną zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). Zgoda w formie załącznika do oferty;
9)Wypełniony harmonogram rzeczowo – finansowy zawierający informacje o wykonywanych robotach (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia i Załącznik Nr 6 do Formularza oferty);
10)W przypadku deklarowania przez Wykonawcę chęci korzystania z podwykonawców – każdy z podwykonawców winien przedstawić dokumenty wskazane w pkt 1), 2), 3) oraz 6) i 7) Warunków Zamówienia. W przypadku składania oświadczeń o potencjale kadrowym i o doświadczeniu przez podwykonawców – oświadczenia te winny odnosić się do zakresu podlegającego podwykonawcy tj. odpowiednie uprawnienia oraz referencje o wartości odpowiadającej części podlegającej podwykonawcy wraz z wypełnionym oświadczeniem według wzoru stanowiącego Załącznik 4.1. do Formularza oferty.

- Referencje i doś›wiadczenie - Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 1 pkt 2) Wykonawca przedstawi oświadczenie o doświadczeniu Wykonawcy (według wzoru stanowiącego Załącznik 4 do Formularza oferty), w którym wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (rozpoczął i zakończył) należycie co najmniej trzy zadania o takim samym rodzaju i tożsamej wielkości, jak przedmiot zamówienia, o wartości netto nie niższej niż 50 000,00 zł jedna robota (projekt lub dokumentacja potrzebna do zgłoszenia robót + wykonanie przyłącza) dla każdego zadania. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie – każdy dokument potwierdzający wykonanie robót na kwotę nie niższą niż suma tych zadań - 3 zamówienia.
W wykazie należy podać wartość, przedmiot, daty wykonania i odbiorców (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 4 do Formularza Oferty) oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie (np. referencje), wystawione przez odbiorców robót. Ponadto należy podać, które dokumenty (referencje) dotyczą poszczególnych zamówień. Jeżeli w przedstawionych dokumentach (referencjach) znajdują się również inne roboty niż przedmiot zamówienia Wykonawca powinien wyliczyć wartość w zakresie przedmiotowego zamówienia i tę wartość należy wstawić w wykazie wykonanych zamówień;

- Zdolność‡ Wykonawcy do realizacji zadania - Oświadczenie o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia i do kierowania wykonaniem zamówienia (według wzoru stanowiącego Załącznik 3 do Formularza oferty).
Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby do kierowania i przeprowadzenia robót budowlanych oraz prac projektowych.
Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanych osób w kierowaniu robotami i osoby odpowiedzialnej za sporządzenie dokumentacji projektowej. Do informacji winny być dołączone kopie uprawnień budowlanych w specjalności instalacje sanitarne, uprawnień projektowych i kopie zaświadczeń przynależności do izby budownictwa oraz oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kadrą zdolną wykonać zamówienie;

Zadanie III:
- Referencje i doś›wiadczenie - Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 1 pkt 2) Wykonawca przedstawi oświadczenie o doświadczeniu Wykonawcy (według wzoru stanowiącego Załącznik 4 do Formularza oferty), w którym wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (rozpoczął i zakończył) należycie co najmniej trzy zadania o takim samym rodzaju i tożsamej wielkości, jak przedmiot zamówienia, o wartości netto nie niższej niż 50 000,00 zł jedna robota (projekt lub dokumentacja potrzebna do zgłoszenia robót + wykonanie przyłącza) dla każdego zadania. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie – każdy dokument potwierdzający wykonanie robót na kwotę nie niższą niż suma tych zadań - 3 zamówienia.
W wykazie należy podać wartość, przedmiot, daty wykonania i odbiorców (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 4 do Formularza Oferty) oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie (np. referencje), wystawione przez odbiorców robót. Ponadto należy podać, które dokumenty (referencje) dotyczą poszczególnych zamówień. Jeżeli w przedstawionych dokumentach (referencjach) znajdują się również inne roboty niż przedmiot zamówienia Wykonawca powinien wyliczyć wartość w zakresie przedmiotowego zamówienia i tę wartość należy wstawić w wykazie wykonanych zamówień;

- Zdolność‡ Wykonawcy do realizacji zadania - Oświadczenie o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia i do kierowania wykonaniem zamówienia (według wzoru stanowiącego Załącznik 3 do Formularza oferty).
Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby do kierowania i przeprowadzenia robót budowlanych oraz prac projektowych.
Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanych osób w kierowaniu robotami i osoby odpowiedzialnej za sporządzenie dokumentacji projektowej. Do informacji winny być dołączone kopie uprawnień budowlanych w specjalności instalacje sanitarne, uprawnień projektowych i kopie zaświadczeń przynależności do izby budownictwa oraz oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kadrą zdolną wykonać zamówienie;

- Speł‚nienie wymagań„ specyfikacji - 1. Warunkiem udziału w postępowaniu zakupowym jest wykazanie przez Wykonawcę, że:
1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie § 29 Regulaminu.
2. Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnia warunki, określone w ust. 1 jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) określone w ust 1 pkt 1) powyżej, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo Informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej;
2) określone w ust 1 pkt 2) powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada niezbędne doświadczenie wykazując, że zrealizował w ciągu ubiegłych 5 lat (liczonych do dnia otwarcia ofert), co najmniej trzy zadania tożsame, co do zakresu rzeczowego z zadaniem objętym przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł netto za pojedynczą wykonaną robotę(projekt lub dokumentacja potrzebna do zgłoszenia robót + wykonanie przyłącza) i zatrudnia odpowiednio wykwalifikowane osoby do kierowania i przeprowadzenia robót oraz dysponuje kadrą zdolną wykonać zamówienie,
3) określone w ust. 1 pkt 3) powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
4) określony w ust 1 pkt 4) powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu z postępowania zakupowego.
Ocena spełniania wskazanych wyżej warunków udziału w postępowaniu zakupowym będzie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty, wymienione w ust. 3 poniżej metodą spełnia (1) – nie spełnia (0).

- Polisa OC, której przedmiotem jest Dział‚alność‡ Gospodarcza - Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu polis ubezpieczeniowych (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Formularza Oferty), w którym Wykonawca zapewni, że w przypadku wygrania przetargu zapewni, na okres od rozpoczęcia do terminu dokonania odbioru końcowego wszystkich robót, polisy ubezpieczeniowe obejmujące:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (zarówno kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności, obejmującej zawinione przez Wykonawcę spowodowanie śmierci lub uszkodzenie ciała oraz szkodę majątkową na majątku osób trzecich na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100 złotych)
b) ubezpieczenie przedmiotu zamówienia od wszystkich ryzyk budowy i innych czynności, zapewniające zabezpieczenie Zamawiającego i Wykonawcy przed szkodą z tytułu utraty lub uszkodzenia wszelkiego mienia na terenie budowy oraz szkodą spowodowaną błędami w sztuce budowlanej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych)
c) ubezpieczenie pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych);

- wymagane dokumenty w postępowaniu - 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza Oferty);
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza Oferty);
3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 3) powyżej), a ponadto:
5) opłaconą AKTUALNĄ polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nielimitowanej przez Zamawiającego, obejmującej co najmniej działalność związaną z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem opłaty składki;
6)aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – umowa konsorcjum,
8)Dowód wniesienia wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia.
Dodatkowo Wykonawca może wyrazić pisemną zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). Zgoda w formie załącznika do oferty;
9)Wypełniony harmonogram rzeczowo – finansowy zawierający informacje o wykonywanych robotach (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Warunków Zamówienia i Załącznik Nr 6 do Formularza oferty);
10)W przypadku deklarowania przez Wykonawcę chęci korzystania z podwykonawców – każdy z podwykonawców winien przedstawić dokumenty wskazane w pkt 1), 2), 3) oraz 6) i 7) Warunków Zamówienia. W przypadku składania oświadczeń o potencjale kadrowym i o doświadczeniu przez podwykonawców – oświadczenia te winny odnosić się do zakresu podlegającego podwykonawcy tj. odpowiednie uprawnienia oraz referencje o wartości odpowiadającej części podlegającej podwykonawcy wraz z wypełnionym oświadczeniem według wzoru stanowiącego Załącznik 4.1. do Formularza oferty.
Wykaz wymaganych dokumentów: Zgodnie z Rdz.III Warunków Zamówienia
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:
- 1) pieniądzu na rachunek nr: 76 1020 1026 0000 1502 0287 4204
- 2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Kwota wadium:
- Zadanie I - 1 500,00 [PLN]
- Zadanie II - 3 000,00 [PLN]
- Zadanie III - 2 500,00 [PLN]
Kryteria oceny ofert: Zadanie I:
Cena - 90,00%
Gwarancja i jej warunki - 10,00%
Zadanie II :
Cena - 90,00%
Gwarancja i jej warunki - 10,00%
Zadanie III:
Gwarancja i jej warunki - 10,00%
Cena - 90,00%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium: Zgodnie z Rdz.XII pkt 4 Warunków Zamówienia
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: KP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie
ul. Jagiellońska 78;
03-301 Warszawa
III piętro pok 53
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2017-05-11 10:30
Miejsce realizacji zamówienia: ISE Kutno i ISE Warszawa Zachód
Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania całego zamówienia: możliwie jak najkrótszy, jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2017r., przy czym:
* Etap I zadania I, II, III – opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego do nastawni wykonawczej i dysponującej p.o. Florek wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień, warunków – do 31 lipca 2017r. Za wykonanie Etapu I uznaje się brak wniesionego sprzeciwu w trybie i terminie oznaczonym w art. 30 ust. 5 Ustawy prawo budowlane albo uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w trybie art. 30 ust. 5aa Ustawy prawo zamówień publicznych);
13.2. Etap II zadania I, II, III – budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prób i badań oraz opracowaniem dokumentacji podwykonawczej – do 30 listopada 2017r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie
ul. Jagiellońska 78;
03-301 Warszawa
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-04-25

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.