DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU GOSPODARCZEGO - SPRAWA NR 51/2017

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu gospodarczego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym „opis przedmiotu zamówienia” oraz na warunkach określonych w Załączniku Nr 3 do SIWZ stanowiącym Ogólne Warunki Umowy.
2.Zakres, ilość i rodzaj przedmiotu zamówienia:

1. KOSZOPOPIELNICA (NIERDZEWNA) 34928480-6 szt. 8;
2. KOSZ ULICZNY NA ŚMIECI WOLNOSTOJĄCY 34928480-6 szt. 8;
3. PRZEPYCHACZ GUMOWY DO UDROŻNIANIA 39700000-9 szt. 20;
4. ŁOPATA DO ŚNIEGU Z TRZONKIEM 44511100-6 szt. 22;
5. LUSTRO ŁAZIENKOWE OSZLIFOWANE 50 CM X 60 CM 38622000-1 szt. 60;
6. LUSTRO 60cm x 120 cm 38622000-1 szt. 4;
7. LUSTRO 64X159 CM 38622000-1 szt. 1;
8. WÓZEK DO SPRZĄTANIA PRZEMYSŁOWY 25 LITRÓW 39700000-9 szt. 3;
9. WĄŻ OGRODOWY 3/4 50M 19520000-7 szt. 2;
10. WĄŻ OGRODOWY 1/2 50M 19520000-7 szt. 2;
11. KŁÓDKA KZ. 60 LOB 44521210-3 szt. 25;
12. KŁÓDKA ZNALOWA LOB GRANIT 1 BRĄZ 44521210-3 szt. 30;
13. KŁÓDKA ATEST KL.V 44521210-3 szt. 15;
14. TACZKA BUDOWLANA POJ. 100 l 16160000-4 szt. 4;
15. DOZOWNIK DO MYDŁA W PŁYNIE 39831700-3 szt. 5;
16. SUSZARKA ELEKTRYCZNA DO RĄK 42716200-0 szt. 5;
17. POJEMNIK NA PIASEK 50 kg ŻÓŁTY 540X590X500MM 34928480-6 szt. 9;
18. KOSZ PLASTIKOWY NA ŚMIECI 25L 34928480-6 szt. 60;
19. SEKATOR TELESKOPOWY DO GAŁĘZI, KONARÓW 44511200-7 szt. 9;
20. UCHWYT NA RĘCZNIK PAPIEROWY W ROLI 39700000-9 szt. 16;
21. STACJA MODUŁOWA DO SEGREGACJI WEWNĘTRZNEJ 34928480-6 kpl. 60;
22. ŚCIĄGACZKA DO PODŁOGI (ZESTAW) 39224300-1 kpl. 20;

3. Miejsce realizacji dostawy: magazyn 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Grupie,
ul. Dworcowa 6A, gm. Dragacz.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być w pierwszym gatunku, fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2017 r., nie noszący znamion użytkowania. Ponadto powinien spełniać wymagania jakościowe określone przez producenta danego wyrobu oraz gwarantować bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia.
5. Wyroby będące przedmiotem zamówienia w danej pozycji asortymentowej dostarczone do Zamawiającego winny być jednakowe tj. o takich samym uwarunkowaniach technicznych, estetycznych, rodzaju i kolorystyce, modelu i wzorze oraz właściwościach dla danej dostarczanej pozycji przedmiotu zamówienia.
6. Dostarczane wyroby muszą być opakowane w nienaruszone, oryginale opakowania i/lub
w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych.
7. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach przewyższających wymagania Zamawiającego pod warunkiem spełnienia co najmniej wymagań minimalnych określonych
w Załączniku nr 1 do SIWZ i nie gorszego w zakresie jakości przy zachowaniu jego odpowiedniej funkcjonalności i przeznaczenia. Zamawiający nie dopuszcza zmian wymiarów produktów wskazanych
w Załączniku nr 1 do SIWZ.
8. Wykonawca jest zobowiązany zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego minimalnymi parametrami. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru, koloru lub innego parametru, leży to w gestii Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć oraz zapewnić wniesienie dostarczonych produktów do pomieszczenia magazynu wskazanego przez pracownika Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy na warunkach określonych treścią zawartej umowy.
10. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność
za dostawę i jakość przedmiotu zamówienia.
11. Użyte do opisu przedmiotu zamówienia (w Załącznikach nr 1 do SIWZ) znaki towarowe lub pochodzenie towaru od określonego producenta służy jedynie określeniu wymaganych standardów i właściwości wymaganego przedmiotu zamówienia.
12. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne (art. 30 ust. 4 Ustawy) opisywanym w SIWZ w zakresie wyrobów określonych lub wskazujących na markę producenta pod warunkiem, że mają one nie gorsze parametry od opisanych przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się odstępstw w zakresie wielkości, „j.m.”, funkcji, przeznaczenia.
Zaoferowane produkty nie mogą być w standardzie jakościowym gorsze niż określił to Zamawiający.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna: art. 30 ust. 5 ustawy) w Załączniku nr 1 do SIWZZamawiający wymaga na podstawie § 13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 r., poz.1126) w związku z art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy p.z.p. przedłożenia wraz z ofertą, przez każdego Wykonawcę, który zastosuje tzw. równoważność:
 informacji o zaoferowanych produktach tj. np. opisu parametrów oferowanych wyrobów lub karty katalogowej z których jednoznacznie będą wynikać parametry określone dla danego produktu przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ z podaniem nazwy handlowej i producenta,
 oświadczenie, że oferuje produkt równoważny z oznaczeniem, której pozycji asortymentowej równoważność dotyczy.
Zamawiający dopuszcza wydruki etykiet z internetu, kopię, zdjęcie, opis itp., z dopiskiem której pozycji asortymentowej dotyczy dana informacja z zastrzeżeniem, że z tych dokumentów będą wynikać parametry co najmniej określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ i dane identyfikujące produkt.
Wykonawca, który nie oferuje równoważności nie ma obowiązku przedkładania opisów
i materiałów jak powyżej.
13. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają OWU stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.05.2017 | 07:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Opakowania przemysłowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.