Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) w 2017 roku na potrzeby Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w czasie spotkań/konferencji organizowanych w Katowicach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

» Opis zapytania

1. Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) w 2017 roku na potrzeby Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w czasie spotkań/konferencji organizowanych w Katowicach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ/Załączniku nr 1 do wzoru umowy.
3. Dodatkowe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).
4. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
5. Zamawiający wymaga, aby czynność w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia obejmująca przygotowanie posiłków i/lub podawanie posiłków i/lub dostawę przedmiotu umowy była wykonywana przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.), w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółek osobowych i kapitałowych niezatrudniających pracowników,
Zamawiający zastrzega a Wykonawca potwierdza, że ww. czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonają osobiście osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek osobowych i kapitałowych.
6. W dniu podpisania umowy Wykonawca lub Podwykonawca wskaże osobę wykonującą czynności określone w pkt 5 zatrudnioną na podstawie umowy o pracę oraz przedstawi dokumenty potwierdzające jej zatrudnienie.
7. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest w terminie do 14 dni przedstawić aktualne dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia w części określonej w pkt 5 jest wykonywany przez tą osobę.
8. W przypadku niezatrudniania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia osoby, o której mowa w pkt 5 lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów wskazanych
w pkt 9, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do siwz.
9. Dokumentami potwierdzającymi, że przedmiot zamówienia w części określonej w pkt 5 będzie wykonywany przez osobę zatrudnioną na umowę o pracę są:
• zaświadczenia/ poświadczenia
• umowa o pracę (anonimizacja wrażliwych danych + pozyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych)
• inne dokumenty, które w sposób dostateczny udowadniają okoliczność, że czynności określone w pkt 5 zostaną wykonane przez pracownika zatrudnionego na umowę o pracę.
10. Zamawiający wymaga aby w miarę zaistnienia możliwości posiłki były podawane w sposób dostępny dla wszystkich konsumentów w tym dla osób niepełnosprawnych.
11. Ilość usług restauracyjnych określonych w ofercie stanowi maksymalną ilość zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości usług niż wskazana w ofercie przetargowej, do ilości nie mniejszej niż 60% wartości umowy, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może zmniejszyć liczbę asortymentu objętego usługą restauracyjną o więcej niż 40% wartości umowy, a wówczas Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
12. Rozliczanie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się