Sukcesywna uzupełniająca dostawa środków ochrony roślin, sklejacza do rzepaku oraz środka do czyszczenia opryskiwaczy dla Zakładu Doświadczalnego Bartążek na sezon 2017

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby zamawiającego środków ochrony roślin, sklejacza do rzepaku oraz środka do czyszczenia opryskiwaczy dla potrzeb Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego Zakład Doświadczalny Bartążek zgodnie z opisem podanym w SIWZ, wskazującym na część zamówienia, rodzaj produktu, ilość produktu oraz nazwę i minimalną zawartość substancji czynnej w g/l albo g/kg albo %: 1) 90,0 l - herbicyd - min. skład: dikwat – 200 g/l, 2) 100,0 l - herbicyd -min. skład: pinoksaden - 50g/l, 3) 95,0 l - herbicyd - min. skład: chizalofop-P-etylowy - 50g/l, 4) 10,0 l - herbicyd - min. skład: chlopyralid – 240 g/l, pikloram - 80 g/l, aminopyralid – 40 g/l, 5) 1 kg - herbicyd -min. skład: tifensulfuron metylu – 250 g/kg, tribenuron metylu – 250 g/kg, 6)130,0 l - fungicyd -min. skład: azoksystrobina – 250 g/l, 7) 108,0 l - adiuwant- regulator pH i twardości wody lub równoważny, 8) 90,0 l - środek pomocniczy – sklejacz do rzepaku -min. skład: homopolimer beta-pinenu, 9) 20,0 l -środek pomocniczy – preparat do mycia opryskiwaczy min. skład: substancja służąca do mycia opryskiwaczy.Zamawiający podkreśla, iż nazwy własne podane przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia są nazwami przykładowymi i winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania przez wykonawcę produktu równoważnego w stosunku do określonego przez zamawiającego. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie towar o takim samym składzie, sposobie działania oraz zastosowaniu co produkt określony przez zamawiającego oraz o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych w stosunku do produktu wymaganego przez zamawiającego. Produkt równoważny powinien pochodzić od renomowanego na rynku producenta środków stanowiących przedmiot zamówienia.Ciężar udowodnienia równoważności produktu spoczywa na wykonawcy. Wykonawca dowiedzie równoważności produktu podając w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ nazwę produktu równoważnego i dołączając do niego dokumenty potwierdzające tę równoważność. We wskazanych dokumentach wykonawca dokona porównania produktów równoważnego i zamienianego z uwzględnieniem wskazań określonych w 3.4 SIWZ. Wykonawca udzieli zamawiającemu na dostarczone środki ochrony roślin, sklejacz do rzepaku, środek do czyszczenia opryskiwaczy gwarancji wynoszącej 12 miesięcy od daty ich dostarczenia zamawiającemu. Przedmioty umowy wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamawiającemu do dnia 16 czerwca 2017 roku od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem, że będą one dostarczane sukcesywnie i w zależności od potrzeb zamawiającego w ww. okresie, transportem wykonawcy i na jego ryzyko.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z podziałem określonym w pkt 3.2. SIWZ (9 części). Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez wykonawców ofert obejmujących więcej niż jedną część zamówienia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej, w języku polskim na realizację jednej, dwóch lub więcej części niniejszego zamówienia i zaproponować dla każdej z tych części tylko jedną cenę i termin realizacji dostawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.05.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.