DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ MATERIAŁÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ŚRODOWISKA - SPRAWA NR 49/2017

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości oraz materiałów i środków ochrony środowiska do magazynu Infrastruktury ul. Dworcowa 6A, Gmina Dragacz, według zadań następująco:
ZADANIE NR 1: Dostawa jednorazowa środków czystości
ZADANIE NR 2: Dostawa materiałów i środków ochrony środowiska
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Oferowany przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, nie noszący znamion użytkowania, w pierwszym gatunku, spełniający wymagania jakościowe określone przez producenta danego wyrobu oraz gwarantujący bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia.
2) Wyroby będące przedmiotem zamówienia w danej pozycji asortymentowej dostarczone do Zamawiającego winny być jednakowe tj. o takich samym uwarunkowaniach technicznych, kolorystyce, modelu, właściwościach dla danej dostarczanej pozycji przedmiotu zamówienia (o ile dotyczy).
3) Dostarczane wyroby muszą być opakowane w nienaruszone, oryginale opakowania fabryczne bez uszkodzonych zabezpieczeń stosowanym przez producenta (np. plomba, oryginalna taśma) i/lub
w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych. Ponadto opakowanie musi umożliwiać pełną identyfikację towaru bez jego otwierania np. poprzez wskazanie na nim ilości, rodzaju, parametrów, terminu przydatności.
3. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień wskazany dla każdej pozycji asortymentowej został ujęty w Formularzu ofertowym.
4. Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego parametrami. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru, koloru lub innego parametru, leży to w gestii Wykonawcy.
5. Zamawiający dopuszcza dostarczenie przedmiotu zamówienia o parametrach przewyższających wymagania Zamawiającego spełniającego co najmniej wymagania minimalne nie gorszego w zakresie jakości przy zachowaniu jego odpowiedniej funkcjonalności i przeznaczenia.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia z terminem przydatności do użycia wynoszącym co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia protokolarnego przyjęcia dostawy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2017 | 07:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Akcesoria dekoracyjne
  • Akcesoria meblowe
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się