Dostawa w 2017 roku wyrobów metalowych. - Zadanie Nr 1

» Opis zapytania

1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi dostawa w 2017 roku wyrobów metalowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z adresami oraz ilości dostaw zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.
2. Warunki przedmiotowe:
Zamówienie podzielone jest na następujące zadania:
Zadanie Nr 1:
dostawa zawleczek, śrub, nakrętek, podkładek, gwoździ, wkrętów, blachowkrętów, kołków rozporowych, prętów, kotw, plomb ołowianych, drutu do plombowania, linek stalowych, elektrod spawalniczych, cyny, kwasu, pasty lutowniczej, zamków, papieru ściernego.
Zadanie Nr 2:
dostawa płaskowników, kątowników, profili, blach, rur.
3. Dostarczone wyroby metalowe muszą spełniać wymagania określone w art. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami) dopuszczający dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
4. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyroby metalowe były nowe, dobrej jakości, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, wolne od wad technicznych oraz prawnych.
5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości na dostarczone wyroby metalowe na okres minimum 24 miesięcy od daty dostawy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na poszczególne zadania.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
8. Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo rozszerzenia zakresu zamówienia o dodatkowe dostawy wyrobów metalowych w ilości nie większej niż 20% dostawy podstawowej (minimalnej), uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego (dalej: „Prawo opcji”). Decyzję o zwiększeniu dostawy, z podaniem miejsca, ilości o jaką dostawę zostanie zwiększona oraz terminu dostawy, podejmuje Zamawiający. Prawo opcji Zamawiającego wygasa z dniem 15 grudnia 2017r.
9. Skorzystanie z prawa do zwiększenia podanych w przedmiocie zamówienia ilości podstawowych o dostawy opcjonalne jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. Wynagrodzenie wypłacone przez Zamawiającego w ramach zamówienia odpowiadać będzie równowartości wyrobów metalowych rzeczywiście dostarczonych.
10. W trakcie realizacji zamówienia cena wyrobów metalowych zakupionych w ramach dostaw opcjonalnych będzie taka sama jak dla dostaw podstawowych. Przedmiotem dostawy opcjonalnej są takie same wyroby metalowe jak zakupione w ramach dostaw podstawowych.
11. Warunki płatności:
1) Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej wystawienia.
2) Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokół Zdawczo-Odbiorczy dostawy niezawierający żadnych uwag lub zastrzeżeń, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy.
12. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy do miejsc wskazanych w Załączniku nr 1 do Warunków Zamówienia w godzinach od 7:00 do 14:00 po uprzednim powiadomieniu telefonicznym na dwa dni przed planowaną dostawą.
13. Termin wykonania zamówienia:
1) w zakresie dostaw podstawowych – 30 dni od daty podpisania umowy,
2) w zakresie dostaw opcjonalnych – do dnia 15 grudnia 2017 roku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.04.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Materiały wykończeniowe, farby, posadzki
  • Trakcje, szyny i podkłady
  • Surowce i półprodukty
  • Metale

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się