Dostawa gazów medycznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków różnych, insulin. Zamówienie składa się z 2 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:
Pakiet nr 1 – Gazy sprężone,
Pakiet nr 2 – Tlen ciekły.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - asortyment oraz ilość znajduje się w załączniku
D.1 - D.2 do SIWZ - formularz asortymentowo – cenowy.
3. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.
4. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 27 luty 2008r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. Nr 45, poz. 271) i ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107 poz. 679) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek.
5. Jakość gazów powinna być zgodna z normami oraz każdorazowo potwierdzona atestem jakości
i świadectwem rejestracji dopuszczającym do stosowania.
6. Obowiązkiem Wykonawcy będzie dostarczanie przedmiotu zamówienia własnym transportem
do siedziby Zamawiającego zlokalizowanych w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51,
ubezpieczenie i ponoszenie kosztów ich ubezpieczenia w transporcie. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za stan techniczny butli, zbiorników – serwisowanie (wymiana zaworu, legalizacja, remont
i znakowanie).
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym,
co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.04.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się