Dostawa: PIANKA DO CZYSZCZENIA PLASTIKÓW I MONITORÓW LCD 600ml, szt. 4; ROZPUSZCZALNIK DO CZYSZCZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZYCH I ELEKTROMECHANICZNYCH 400ml , szt. 5, SPRĘŻONE POWIETRZE/ZAMRAŻACZ AIR SPRAY W AREOZOLU 400ml, szt. 6 do TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.

» Opis zapytania

Prosimy o złożenie oferty cenowej z maksymalnie możliwym upustem na dostawę:
1. PIANKA DO CZYSZCZENIA PLASTIKÓW I MONITORÓW LCD 600ml, szt. 4.
Opis: Pianka czyszcząca do plastików BLINK prod. FAREN lub produkt równoważny o parametrach identycznych jak w/w.
2. ROZPUSZCZALNIK DO CZYSZCZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZYCH I ELEKTROMECHANICZNYCH 400ml, szt. 5;
Opis: LUBRI CLEANER rozpuszczalnik czyszcząco-smarujący do elektryki prod. FAREN lub produkt równoważny o parametrach identycznych jak w/w.
3. SPRĘŻONE POWIETRZE/ZAMRAŻACZ AIR SPRAY W AREOZOLU 400ml, szt. 6.
Opis: Producent FAREN lub produkt równoważny o parametrach identycznych jak w/w.

Adres dostawy: magazyn Odbiorcy - TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini, 32-541 Trzebinia. KRYTERIA OGÓLNE: Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, że jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego: 1. transport na bazie DDP - magazyn Odbiorcy wg. INCOTERMS 2010, 2. termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni, 3. warunki płatności - przelew 30 dni od daty otrzymania faktury, 4. gwarancja - nie krótsza niż 24 miesięcy od dnia dostawy, 5. termin dostawy - najkrótszy możliwy od daty otrzymania zamówienia. Proponowany termin dostawy liczony od daty otrzymania zamówienia, warunki udzielonej gwarancji i rękojmi prosimy wykazać w „Potwierdzenie warunków oferty….” (Załącznik nr 1 oraz w przypadku oferowania produktu równoważnego Załącznik nr 2). Skan wypełnionej tabeli należy dołączyć do oferty. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO: 1. Kryterium oceny ofert: Cena jednostkowa netto za jednostkę miary oparta na bazie DDP do Odbiorcy według INCOTERMS 2010. W cenie ofertowej netto produktu należy uwzględnić jego cenę , cenę transportu, cło w przypadku importu (gdy obowiązuje)oraz inne składniki np. rabaty, upusty i.t.p. Cena jednostkowa jest to cena netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji. 2. Dostawca deklaruje, że gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy . 3. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 4. Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFX lub licytacji elektronicznej.5. W przypadku dogrywki w formie licytacji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy. W zakładce dokumenty zostały dołączone poradniki Oferenta.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.04.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się