Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa odczynników chemicznych wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.
2.Zamówienie obejmuje 39 odrębnych pakietów.
3.Wymagane są odczynniki chemiczne fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, które pochodzą z bieżącej produkcji oraz posiadają wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terytorium UE.
4.Okres ważności dostarczanych odczynników nie może być krótszy niż 75 % okresu deklarowanego przez producenta.
5.Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników w oryginalnych opakowaniach producenta, opatrzonych terminem ważności oraz oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..
6.Przewiduje się realizację zamówienia partiami, w oparciu o szczegółowe zamówienia składane faksem przez upoważnionych pracowników IO.
7.Dostawy poszczególnych partii powinny być realizowane w przeciągu 28 dni od dnia złożenia zamówienia szczegółowego.
8.Ubezpieczenie oraz transport odczynników chemicznych do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie odczynników, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.
9.Wielkości opakowań opisane w formularzu cenowym są wielkościami preferowanymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odczynników w innych opakowaniach (zbliżonych wielkością), pod warunkiem jednoczesnej zmiany ilości opakowań w sposób, który zapewni zapotrzebowanie Zamawiającego określone w kolumnie „ilość planowana”.
10.Ze względu na specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 nazwy i numery katalogowe zostały podane w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia i służą ustaleniu oczekiwanej klasy odczynników chemicznych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zaoferowane przez Wykonawcę odczynniki chemiczne równoważne muszą spełniać parametry techniczne i jakościowe określone przez producenta danego odczynnika chemicznego (nie gorsze niż odczynniki chemiczne opisane przez Zamawiającego w załączniku nr 1). Składając ofertę równoważną Wykonawca będzie zobowiązany w celu udowodnienia „równoważności” złożyć na wezwanie Zamawiającego specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, kopię karty katalogowej lub inne równoważne dokumenty, które umożliwią porównanie odczynników chemicznych oferowanych z wymaganymi.
11.Wskazane w Załączniku nr 1 ilości są wielkościami planowanymi przyjętymi do celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ww. zakresie.
12.Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonać przesunięć ilościowych poszczególnych odczynników chemicznych wymienionych w załączniku nr 1 wg bieżących potrzeb, przy niezmiennej wartości umowy za dany Pakiet.
13.Zamawiający gwarantuje zakup 60% wartości odczynników chemicznych. Nie wykupienie przez Zamawiającego pozostałych 40% wartości przedmiotu zamówienia, nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania warunków zamówienia.
14.Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw odczynników chemicznych wyszczególnionych w załączniku nr 1, jednak nie więcej niż o 30% wartości brutto umowy za dany Pakiet ( z wyłączeniem Pakietów o nr 6, 8, 9, 13, 14, 17, 26, 30, 31, 35,37,39).
15.Warunki skorzystania z prawa opcji:
a)skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności większe niż przewidywane zapotrzebowanie na odczynniki chemiczne;
b)Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie trwania umowy;
c)o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych);
d)Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i we wzorze umowy.
16.Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
17.Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
18.Miejsca dostawy: 96-100 Skierniewice: ul. Pomologiczna 18.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.04.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się