Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do realizacji Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich w 2017 r. w podziale na 5 zadań.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do realizacji Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich w 2017 r. w podziale na 5 zadań.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr A do SIWZ. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr B do SIWZ.
Na dostarczone wyroby wykonawca udzieli gwarancji – na warunkach nie gorszych niż gwarancja udzielona przez producenta.
Przedmiot umowy dostarczony będzie jednorazowo do siedziby Zamawiającego w Gdyni.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.04.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się