Sukcesywne dostawy środków ochrony roślin

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa środków ochrony roślin wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.
2. Zamówienie obejmuje 6 odrębnych pakietów.
3. Oferowane środki ochrony roślin muszą być przeznaczone do stosowania w rolnictwie oraz posiadać aktualne zezwolenie dopuszczenia do obrotu i stosowania wydane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.
4. Dostarczane środki powinny pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać minimum 12 miesięczny okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem tych środków ochrony roślin, dla których producent zastrzegł krótszy termin ważności.
5. Wymagane są środki ochrony roślin wolne od wad, o odpowiedniej jakości, w opakowaniach, które chronią przed uszkodzeniem i są oznakowane zgodnie z przepisami prawa.
6. Przewiduje się realizację zamówienia partiami, w oparciu o szczegółowe zamówienia składane faksem lub e-mailem przez upoważnionych pracowników IO.
7. Dostawy poszczególnych partii powinny być realizowane w przeciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
8. Ubezpieczenie i transport środków ochrony roślin do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie środków, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.
9. Wielkość opakowań opisana w Załączniku nr 1 jest wielkością preferowaną. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania środków w innych opakowaniach (zbliżonych wielkością), pod warunkiem jednoczesnej zmiany ilości opakowań w sposób, który zapewni zapotrzebowanie Zamawiającego określone w kolumnie „ilość planowana”. Na formularzu cenowym rubrykę „Oferowana wielkość opakowania” należy wypełnić w przypadku zaoferowania środków ochrony roślin w opakowaniach innych niż opisane w rubryce „Preferowana wielkość opakowania”. Jeżeli Wykonawca nie wypełni rubryki „Oferowana wielkość opakowania”, Zamawiający uzna, że oferuje środki ochrony roślin w opakowaniach opisanych przez Zamawiającego w rubryce „Preferowana wielkość opakowania”.
10. Wskazane przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 nazwy zostały podane w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia i służą ustaleniu oczekiwanej klasy środków ochrony roślin. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zaoferowane przez Wykonawcę środki ochrony roślin równoważne muszą odpowiadać cechom jakościowym określonym przez producenta oraz muszą charakteryzować się, co najmniej takimi samymi właściwościami (nie gorszymi), jakimi charakteryzują się środki ochrony roślin wskazane w formularzu cenowym (w szczególności pod względem: zakresu stosowania; zakresu działania; substancji czynnej; toksyczności dla człowieka, zwierząt, środowiska; okresu karencji; okresu prewencji). Składając ofertę równoważną Wykonawca będzie zobowiązany podać w formularzu cenowym w rubryce „Uwagi” nazwę środka ochrony roślin, który oferuje. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do wymaganych przez zamawiającego, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Składając ofertę równoważną Wykonawca będzie zobowiązany w celu udowodnienia „równoważności” złożyć na wezwanie Zamawiającego karty charakterystyki lub inne równoważne dokumenty, które umożliwią porównanie środków ochrony roślin oferowanych z wymaganymi.
11. Wskazane w Załączniku nr 1 ilości są wielkościami planowanymi przyjętymi do celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ww. zakresie.
12. Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonać przesunięć ilościowych poszczególnych materiałów wymienionych w Załączniku nr 1 wg bieżących potrzeb, przy niezmiennej wartości umowy za dany Pakiet.
13. Zamawiający gwarantuje zakup 60% wartości środków ochrony roślin. Nie wykupienie przez Zamawiającego pozostałych 40% wartości przedmiotu zamówienia, nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania warunków zamówienia.
14. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych środków ochrony roślin wyszczególnionych w Załączniku nr 1, jednak nie więcej niż o 20% wartości brutto umowy za dany Pakiet.
15. Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności większe niż przewidywane zapotrzebowanie na plastiki i szkło laboratoryjne;
b) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie trwania umowy;
c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych);
d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i we wzorze umowy.
16. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
17. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.04.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.