Przetarg nieograniczony nr 13/PN/17 na dostawę tlenku azotu wraz z dzierżawą dwóch aparatów do podaży tlenku azotu

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa tlenku azotu wraz z dzierżawą dwóch aparatów do podaży tlenku azotu dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
2.Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania przewidziane ustawą Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 z późn. zm.).
3.Oferowany przedmiot zamówienia musi być wprowadzony do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia na terytorium RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej oraz posiadać wszelkie wymagane prawem certyfikaty, świadectwa, atesty, dopuszczenia, wpisy do odpowiednich rejestrów.
4.Dostawa tlenku azotu obejmuje dostawę tlenku azotu w butlach o pojemności 10l i stężeniu 800 ppm wraz
z dzierżawą butli (zawór butli do podłączenia urządzenia do podawania tlenku azotu posiada gwint M 30 x 2).
5.Zamówiony towar (tlenek azotu, materiały zużywalne) winien być dostarczony w godzinach 7.00-14.00 do pomieszczenia w Aptece Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w terminie do 48 godzin od daty złożenia zamówienia, transportem Wykonawcy lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
6.Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywała każdorazowo na podstawie zamówienia, określającego rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia.
7.Zamówienie dotyczące realizacji dostaw może być złożone w formie ustnej lub pisemnej – w tym poprzez przesłanie faksem. Każde ustne zamówienie zostanie niezwłocznie potwierdzone pisemnie.
8.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony tlenek azotu odpowiada wymogom obowiązujących norm jakościowych - do każdej dostawy należy dołączyć odpowiedni atest.
9.Zamawiający wymaga, aby dostarczane butle były kompatybilne z zestawem do terapii tlenkiem azotu – NoxBox.
10.Wykonawca udostępni Zamawiającemu dwa aparaty do podaży tlenku azotu na wózkach jezdnych, na których będą umieszczone dwie oferowane butle. Butle przełączają się automatycznie tak, aby po skończeniu jednej butli nie trzeba było przerywać terapii. Aparaty muszą współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego respiratorami i aparatami CPAP: Avea (Carestream), Sensor Medics 3100A (Carestream), Fabian (Acutronics), Infant Flow (Carestream), Servo-i (Maquet).
11.Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne elementy do zapewnienia współpracy aparatów z respiratorami posiadanymi przez Zamawiającego.
12.Aparaty muszą automatycznie (samodzielnie) dostosowywać przepływ gazu do zadanych przez użytkownika wartości ppm. Aparaty umożliwiają śledzenie kształtu fali respiratora oraz dostarczanie zsynchronizowanej
i proporcjonalnej dozy tlenku azotu (śledzi kształt fali oddechowej, automatycznie dostosowuje się do krzywej oddechowej pacjenta).
13.Aparat posiada zintegrowany system awaryjnego podawania NO za pomocą torby reanimacyjnego aparatu tlenowego (w przypadku awarii systemu podawania).
14.Aparaty muszą monitorować stężenie CO, NO2, O2
15.Aparaty muszą posiadać wbudowany akumulator na minimum 4 godz. pracy urządzenia.
16.Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć aparaty na Oddział Neonatologiczny maksymalnie w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy. Aparaty zostaną przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron z określeniem wartości brutto dzierżawionych aparatów.
17.Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis, przeglądy oraz kalibrację oferowanych aparatów. W przypadku awarii Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia do wymiany aparatu na wolny od wad lub jego naprawę.
18.Wykonawca zapewnia szkolenie użytkowe dla personelu medycznego przeprowadzone przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia – termin oraz miejsce szkolenia do ustalenia z użytkownikiem. Zakres szkolenia obejmuje omówienie wszystkich funkcji aparatu, zastosowanie ich w praktyce oraz zasady prawidłowego użytkowania
w praktyce.
19.Wymagany termin płatności wynosi 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.04.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się