Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą z podziałem na pakiety

» Opis zapytania

1. Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą z podziałem na pakiety:
Pakiet Nr I Tlen medyczny, dwutlenek węgla syfonowy do krioterapii i laparoskopowy oraz gaz medyczny sprężony łagodzący bóle podczas akcji porodowej

Tlen medyczny, dwutlenek węgla syfonowy do krioterapii i laparoskopowy
a) Zakup i dostawa sukcesywna tlenu medycznego w szacunkowej ilości 10000 m3 w butlach 50-litrowych,
b) Zakup i dostawa sukcesywna tlenu medycznego w szacunkowej ilości 30 m3 w butlach 10-litrowych,
c) Zakup i dostawa sukcesywna tlenu medycznego w szacunkowej ilości 120 m3 w butlach 2-litrowych, 5-litrowych, 10-litrowych. Butle wyposażone w zawór zintegrowany tzn. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego (np. respiratora transportowego).
d) Zakup dwutlenku węgla syfonowego do krioterapii w szacunkowej ilości 4000 kg Zakup dwutlenku węgla do laparoskopu w szacunkowej ilości 700 kg w butlach 50-litrowych.
e) Dzierżawa butli stalowych w ilości 43521 w skali roku.
f) Dzierżawa butli aluminiowych w ilości 10234 w skali roku.

Gaz medyczny sprężony łagodzący bóle podczas akcji porodowej
a) Dostawa gazu medycznego sprężonego 50% N2O i 50% O2 łagodzący bóle podczas akcji porodowej – Entonox lub równoważny w szacunkowej ilości 45 m3 w butlach 10-litrowych.
b) Dzierżawa zaworu, stojaka w okresie 12 miesięcy
c) Dzierżawa butli w ilości 1220 w skali roku.
d) mieszanina tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50% / 50% w butlach o pojemności wodnej 10l zawierających 2,8 m3 gazu wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. wózkiem transportowym, zaworem dozującym mieszaninę wraz z przewodem oraz ustniki.
e) butle z zaworem zintegrowanym posiadającym uchwyt dostosowany do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny.
f) ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego,
g) Zamawiający wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania mieszaniny urządzenie wyposażone w zawór wydechowy jednorazowego użycia lub urządzenie wyposażone w zawór wydechowy bez konieczności jego demontażu i dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu
h) Zamawiający wymaga aby przedmiotem oferty było urządzenie które zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji, (zawartymi w szczegółowej instrukcji obsługi producenta) nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części.
i) Zamawiający wymaga aby zaoferowane wyroby tj. urządzenia do podawania mieszaniny gazów (zawór dozujący, ustnik z filtrem) nie zawierały ftalanów.
j) Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie i oferowane ustniki do podawania mieszaniny posiadały status wyrobu medycznego.

Pakiet Nr II Azot ciekły skroplony
a) Zakup azotu ciekłego skroplonego w szacunkowej ilości 2000 kg
b) Ciekły azot dostarczany bezpośrednio do zbiornika Zamawiającego.
Zamawiający posiada 2 zbiorniki o pojemności 20 kg.
c) Dostawa następować będzie na żądanie Zamawiającego nie częściej niż raz w tygodniu.

Dostawa gazów medycznych przez Dostawcę specjalistycznym transportem na koszt ryzyko Dostawcy na podstawie zamówień złożonych telefonicznie, faxem lub pisemnie. Dostawa zamawianych gazów powinna nastąpić nie później niż w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia./Pakiet Nr I,II/
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać Polskie Normy przenoszące Europejskie normy
Zharmonizowane – PN – EN 1089 – 3
3. Oferent zobowiązany jest użyczyć butle:
a. tlen medyczny – maksymalnie 70 szt.
b. dwutlenek węgla do krioterapii – 12 szt.
c. dwutlenek węgla do laparoskopu medycznego – 1 szt.
d. entonox lub równoważny – 2 szt.
4. W zakres przedmiotu zamówienia o którym mowa wyżej wchodzi dostawa tlenu i dwutlenku węgla do krioterapii, dwutlenku węgla laparoskopowego oraz entonoxu lub równoważnego do miejsca wskazanego przez zamawiającego – Tlenownia./Pakiet Nr I/ - azot ciekły skroplony – Oddział rehabilitacyjny /Pakiet Nr II/.
5. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w dziale II pkt. 1 i 2 odpowiada normie PN - 70 / C - 84910 oraz wymogom Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U z2004 r. Nr 7 poz. 59).
6. Obowiązkiem składającego ofertę jest zapoznanie się z SIWZ oraz załącznikami łącznie z przygotowanym projektem umowy oraz uzyskać wszelkie informacje konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
Przedmiotowe zamówienie jest klasyfikowane wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV jako 24.11.19.00 – 4 – tlen, 24.11.15.00-0 – gazy medyczne, 24.11.18.00-3 – azot ciekły
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - Pakiet, jednakże bez możliwości składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu.
W przeciwnym razie oferta na dany pakiet zostanie odrzucona.
Oferent musi posiadać zabezpieczenie towaru na cały okres obowiązywania umowy tj. 12 miesięcy.
8. W przypadku dostaw samochodem o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t Oferent zobowiązany jest zapewnić wózek widłowy.
Podany opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo przedstawiony i opisany poprzez:
- zapisy SIWZ oraz załącznikami łącznie z przygotowanym projektem umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.04.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się