Zakup oraz sukcesywna dostawa wyrobów gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych do jednostek organizacyjnych UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1 - Zakup oraz sukcesywna dostawa wyrobów gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych do jednostek organizacyjnych UAM [mopy, kije, miotły, szczotki, wiadra, ścierki itp.] Część 2 - Zakup oraz sukcesywna dostawa wyrobów gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych do jednostek organizacyjnych UAM [kosze, rękawice gumowe, art. jednorazowe, taśmy ostrzegawcze, worki na śmieci]

» Opis zapytania

Zakup oraz sukcesywna dostawa wyrobów gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych do jednostek organizacyjnych UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Część 1 - Zakup oraz sukcesywna dostawa wyrobów gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych do jednostek organizacyjnych UAM [mopy, kije, miotły, szczotki, wiadra, ścierki itp.]
Przedmiot zamówienia w zakresie asortymentu i ilości został opisany w załączniku 2a i 3a [oba załączniki będą stanowiły integralną część przyszłej umowy].
Zamawiający oczekuje towaru wysokiej jakości w pierwszym gatunku.
Wykonawca musi udzielić na przedmiot zamówienia gwarancji min.: 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.
Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania towaru partiami, których ilości i zakres będą uzależnione od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane w załączniku nr 2a do SIWZ ilości poszczególnych artykułów są ilościami szacunkowymi, służącymi do obliczenia ceny oferty i mogą ulec zmianie (w górę lub w dół) w trakcie realizacji zawartej w wyniku niniejszego postępowania przetargowego umowy. Jednakże łączna suma wartości dostaw częściowych nie może przekroczyć maksymalnej wartości umowy. W związku z tym ostateczna całkowita wartość umowy wynikająca z sumowania cen częściowych dostaw wykonanych na podstawie zamówień Zamawiającego w okresie trwania umowy może być niższa niż wskazana w umowie jej maksymalna wartość brutto, a Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę różnicy pomiędzy ustaloną, w sposób wskazany wyżej, ostateczną wartością umowy, a jej wartością maksymalną. Wielkość każdorazowej dostawy częściowej wynikać będzie tylko i wyłącznie z jednostronnych dyspozycji osób uprawnionych przez Zamawiającego, zgłoszonych za pomocą pisma lub faxu. Wyłącza się składanie zamówień w soboty i w niedzielę.
Cena oferty musi zawierać koszty dostawy oraz transportu przedmiotu zamówienia do magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM wymienionych w załączniku nr 6. Wykonawca może zaproponować asortyment równoważny do określonego w opisie przedmiotu zamówienia, który musi spełniać warunki, że jest minimum tej samej klasy, jaką oczekuje Zamawiający, tzn. asortyment równoważny musi spełniać wymogi opisane przez Zamawiającego w SIWZ. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę towaru równoważnego, Zamawiający wymaga dostarczenia tegoż towaru w celu sprawdzenia zgodności z towarem opisanym przez Zamawiającego.
Należy wskazać nazwę producenta i typ w kolumnie "Asortyment równoważny" formularza cenowego.
W przypadku części 1 poz. 5,9,41,44,47 Zamawiający wymaga dostarczenia próbek towaru (op./szt.) celem potwierdzenia zgodności ze SIWZ. W razie wygrania przetargu przez Wykonawcę, próbki pozostają do dyspozycji Zamawiającego przez okres trwania umowy jako towar wzorcowy.
Dostarczone materiały muszą spełniać wymagania techniczne, a w szczególności:
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu zamówienia,
b) muszą być fabrycznie nowe.
Oferta musi uwzględniać wszystkie pozycje załączników nr 2a. Oferty niekompletne zostaną odrzucone jako nie spełniające wymogów opisu istotnych warunków zamówienia
Cena oferty musi zawierać koszty dostawy - transportu przedmiotu zamówienia oraz koszt rozładunku i wniesienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Część 2 - Zakup oraz sukcesywna dostawa wyrobów gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych do jednostek organizacyjnych UAM [kosze, rękawice gumowe, art. jednorazowe, taśmy ostrzegawcze, worki na śmieci].
Przedmiot zamówienia w zakresie asortymentu i ilości został opisany w załączniku 2b i 3b [oba załączniki będą stanowiły integralną część przyszłej umowy].
Zamawiający oczekuje towaru wysokiej jakości w pierwszym gatunku.
Wykonawca musi udzielić na przedmiot zamówienia gwarancji min.: 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.
Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania towaru partiami, których ilości i zakres będą uzależnione od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane w załącznikach nr 2b do SIWZ ilości poszczególnych artykułów są ilościami szacunkowymi, służącymi do obliczenia ceny oferty i mogą ulec zmianie (w górę lub w dół) w trakcie realizacji zawartej w wyniku niniejszego postępowania przetargowego umowy. Jednakże łączna suma wartości dostaw częściowych nie może przekroczyć maksymalnej wartości umowy. W związku z tym ostateczna całkowita wartość umowy wynikająca z sumowania cen częściowych dostaw wykonanych na podstawie zamówień Zamawiającego w okresie trwania umowy może być niższa niż wskazana w umowie jej maksymalna wartość brutto, a Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę różnicy pomiędzy ustaloną, w sposób wskazany wyżej, ostateczną wartością umowy, a jej wartością maksymalną.
Wielkość każdorazowej dostawy częściowej wynikać będzie tylko i wyłącznie z jednostronnych dyspozycji osób uprawnionych przez Zamawiającego, zgłoszonych za pomocą pisma lub faxu. Wyłącza się składanie zamówień w soboty i w niedzielę.
Cena oferty musi zawierać koszty dostawy oraz transportu przedmiotu zamówienia do magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM wymienionych w załączniku nr 6.
Wykonawca może zaproponować asortyment równoważny do określonego w opisie przedmiotu zamówienia, który musi spełniać warunki, że jest minimum tej samej klasy, jaką oczekuje Zamawiający, tzn. asortyment równoważny musi spełniać wymogi opisane przez Zamawiającego w SIWZ. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę towaru równoważnego, Zamawiający wymaga dostarczenia tegoż towaru w celu sprawdzenia zgodności z towarem opisanym przez Zamawiającego.
Należy wskazać nazwę producenta i typ w kolumnie "Asortyment równoważny" formularza cenowego.
W przypadku części 2 poz. 10,11,25,26 Zamawiający wymaga dostarczenia próbek towaru (op./szt.) celem potwierdzenia zgodności ze SIWZ. W razie wygrania przetargu przez Wykonawcę, próbki pozostają do dyspozycji Zamawiającego przez okres trwania umowy jako towar wzorcowy.
Dostarczone materiały muszą spełniać wymagania techniczne, a w szczególności:
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu zamówienia,
b) muszą być fabrycznie nowe.
Oferta musi uwzględniać wszystkie pozycje załączników nr 2b. Oferty niekompletne zostaną odrzucone jako nie spełniające wymogów opisu istotnych warunków zamówienia
Cena oferty musi zawierać koszty dostawy - transportu przedmiotu zamówienia oraz koszt rozładunku i wniesienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.04.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się