USŁUGA PRZYGOTOWYWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA SZPITALA W KNUROWIE

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów polegająca na kompleksowym przygotowywaniu całodziennych posiłków dla pacjentów Szpitala w Knurowie z uwzględnieniem zgłaszanych diet oraz na dostarczaniu posiłków do punktu odbioru tj. kuchenek oddziałowych Zamawiającego znajdujących się w budynku Szpitala w Knurowie przy ul. Niepodległości 8 (pięć punktów.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 Formularz ofertowy, Załącznik nr 4 Wzór umowy, Załącznik nr 9 Charakterystyka diet obowiązujących w Szpitalu w Knurowie, Załącznik nr 10 Przykładowy jadłospis dekadowy posiłków, Załącznik nr 11 Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 12 Tabela zawierająca zestawienie wydanych śniadań, obiadów i kolacji w okresie od kwietnia 2016 do marca 2017, Załącznik nr 13 Tabela zawierająca orientacyjną procentową ilość każdej z diet obowiązujących w Szpitalu w okresie ostatnich 12 miesięcy.
3. Całodzienne wyżywienie, o którym mowa w ust. 1 obejmować będzie:
3.1. Śniadanie,
3.2. Obiad,
3.3. Kolację,
3.4. Ewentualne posiłki profilaktyczne.
4.Zamawiający informuje, iż wydawaniem posiłków na oddziale bezpośrednio do pacjenta zajmuje się personel Zamawiającego.
5.Charakterystyka diet obowiązujących w Szpitalu w Knurowie została opisana w Załączniku nr 9 do SIWZ.
6.Przykładowy jadłospis dekadowy posiłków zawiera Załącznik nr 10 do SIWZ.
7.Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni ilości zamawianych usług, a Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczeń.
8.Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji niniejszej umowy do zmiany wielkości zapotrzebowań na poszczególne pozycje do granic kwoty przedmiotowej umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia przedmiotowej usługi z dołożeniem należytej staranności, uwzględniając zawodowy charakter wykonywanej działalności oraz w szczególności mając na uwadze charakter i przeznaczenie świadczonej usługi tj. na potrzeby pacjentów Szpitala w Knurowie.
10. Posiłki muszą być przygotowywane przy bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń i norm dotyczących zakładów żywienia zbiorowego Głównego Inspektora Sanitarnego, Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania i przestrzegania zasad higieny zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz HACCP, GHP,GMP.
12. Zamawiający informuje, że posiada trzy sztuki wózków bemarowych 4GN 1/1 200 firmy Lozamet typ BW.14.5 i dwie sztuki wózków bemarowych 3 GN 1/1 200 firmy RM Gastro typy: BMPD-3-1/1 i BMPK-3-1/1 a Wykonawca zapewni do realizacji umowy kompatybilne pojemniki gastronomiczne.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane przez okres 12 miesięcy licząc od dnia 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 209000 euro

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.04.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się