Przygotowanie oraz wydawanie gorącego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej korzystających z pomocy społecznej

» Opis zapytania

Przygotowanie oraz wydawanie gorącego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej korzystających z pomocy społecznej
W/w usługi są świadczone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.(Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.)

1) Zamawiający informacyjnie podaje, w celu właściwego oszacowania przez Wykonawcę ceny jednostkowej za 1 gorący posiłek, iż w roku 2016 średnio w skali miesiąca było wydawane 1 900 gorących posiłków.
2) Ilość gorących posiłków będzie zmienna w skali zamówienia w zależności od bieżących potrzeb osób kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy społecznej w ramach wyczerpania maksymalnej kwoty zabezpieczonej w budżecie na ten cel.
Przewidywana ilość gorących posiłków wynosi: minimalnie 1 500 w skali miesiąca.
3) Wykonawca zagwarantuje przygotowanie oraz wydawanie gorącego posiłku dla klientów MOPS w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu, zgodnie z przepisami Sanepid- u, BHP i P.poż.
4) Gorący posiłek będzie wydawany codziennie w określonych godzinach, tj. nie krócej niż 2 następujące po sobie godziny dziennie, zaczynając wydawanie nie wcześniej niż o godz. 12.00, a nie później niż o godz. 13.00. Zabrania się Wykonawcy dokonywania zamiany gorącego posiłku na suchy prowiant, z wyjątkiem sytuacji szczególnej po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. W sytuacji, w której Wykonawca jest w stanie przewidzieć konieczność zamiany gorących posiłków na suchy prowiant jest on obowiązany uzgodnić powyższą okoliczność z Zamawiającym na 2 dni przed zdarzeniem.
5) Lokal (pomieszczenie), w którym będą wydawane posiłki winien być usytuowany w mieście Dąbrowa Górnicza w odległości nie większej niż 7 km w linii prostej od Centrum Dąbrowy Górniczej (Pałac Kultury- Plac Wolności 1).
6) Posiłki będą urozmaicone według uznania Wykonawcy.
7) Posiłki muszą być przygotowywane ze świeżych komponentów z uwzględnieniem prawidłowych wartości odżywczych i kalorycznych przy zapewnieniu gramatury określonej w kalkulacji stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
8) Posiłki będą wydawane w naczyniach jednorazowych, dopuszcza się używanie naczyń wielorazowych przy zachowaniu przepisów higienicznych dotyczących mycia naczyń i stosowania dopuszczonych przez Sanepid środków myjących zgodnie z zasadami systemu HACCP.
9) Wykonawca zobowiązany jest do wywieszania w jadłodajni tygodniowego jadłospisu wraz z gramaturą,
a po zakończonym miesiącu dostarczania tygodniowych zrealizowanych jadłospisów do Zamawiającego.
10) Merytoryczny sposób rozliczania i wydawania posiłków będzie uzgodniony z odpowiedzialnymi (wyznaczonymi do kontaktu) w tym zakresie pracownikami Zamawiającego.
11) Wydawanie posiłków będzie się odbywało na podstawie otrzymanych od upoważnionych pracowników Zamawiającego wykazów osób korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku, wykazy o których mowa będą uzupełniane przez Wykonawcę w trakcie trwania miesiąca o osoby, które zostały zakwalifikowane do korzystania z pomocy społecznej w formie gorącego posiłku i otrzymały imienne skierowanie na gorący posiłek od uprawnionych pracowników Zamawiającego.
12) Zamawiający co miesiąc będzie dostarczał wykazy, o których mowa w pkt 11, tj. wykazy osób korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku.
13) Wykonawca otrzyma od Zamawiającego najpóźniej w ostatni dzień miesiąca, poprzedzający miesiąc rozpoczęcia wydawania posiłków, wykazy osób korzystających z pomocy społecznej w formie gorącego posiłku, o których mowa w pkt 12, a w miesiącu w którym zostanie podpisana umowa wykazy zostaną przekazane Wykonawcy w dniu jej podpisania.
14) Osoby korzystające z posiłku, będą potwierdzały pobranie posiłku własnoręcznym podpisem na wykazach, o których mowa powyżej.
15) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia uprawnionego pracownika Zamawiającego o nieobecności klienta przez okres co najmniej jednego dnia. W przypadku nieobecności klienta w wyznaczonych godzinach w danym dniu, klient nie otrzymuje zaległego posiłku w dniu następnym.
16) Zamawiający wyda każdemu nowemu klientowi dochodzącemu w trakcie miesiąca, imienne skierowanie upoważniające go do korzystania z posiłków, ze wskazaniem daty, od której będzie przysługiwał gorący posiłek i nazwy listy do której należy go dopisać. O wydanym skierowaniu i dacie, od której będzie przysługiwał posiłek Zamawiajacy każdorazowo powiadomi Wykonawcę telefonicznie.
17) W uzasadnionych sytuacjach uniemożliwiających klientowi spożycie posiłku w określonym terminie w czasie obowiązywania decyzji, Wykonawca nie przygotowuje na wniosek Zamawiającego posiłku(ów) w tym terminie i tym samym nie żąda za ten okres zapłaty. Wniosek, o którym mowa w niniejszym punkcie winien być zgłoszony Wykonawcy najpóźniej w dniu poprzedzającym planowaną nieobecność klienta na posiłku.
18) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad wynikających z systemu HACCP oraz zapewnienie właściwej jakości zdrowotnej żywności.
19) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad dotyczących przygotowania i wydawania posiłków zgodnie z wymogami i przepisami Sanepid-u.
20) Wykonawca jest zobowiązany posiadać ważną decyzję (zezwolenie, opinię, protokół) lub inny dokument właściwego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu obiektu do przygotowywania posiłków i wydawania posiłków w zbiorowym żywieniu.
21) Wykonawca będzie pobierał i przechowywał próbki każdej składowej części potrawy z dostarczonej partii żywności w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia badań laboratoryjnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
22) Pracownicy przygotowujący i wydający posiłki muszą mieć ważne badania, określone właściwymi przepisami Sanepid.
23) Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli poprawności realizacji postanowień umowy.
24) Wykonawca przejmie odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez klientów MOPS.
25) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
26) Wykonawca musi zapewnić w tym samym czasie w miejscu wydawania posiłków minimum 20 miejsc siedzących niezbędnych do spożycia posiłku. W miejscu wydawania posiłków musi być zapewnione WC dla klientów MOPSu.
27) Wymagane jest, żeby osoby, które będą przygotowywały i wydawały gorące posiłki były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, gdyż czynności te polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666).
27.1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 27) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia i żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.
27.2.) Nie spełnienie wymogu, o którym mowa powyżej skutkować będzie nałożeniem kary umownej zgodnie z § 8 pkt. 7 umowy.

Uwaga:
Przed rozstrzygnięciem postępowania o zamówienie publiczne Komisja przetargowa może dokonać wizytacji lokalu, w którym klienci będą spożywać posiłki, wówczas Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Komisji wizytację lokalu, celem sprawdzenia oferowanych warunków w uprzednio uzgodnionym terminie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.04.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się