Świadczenie usług w zakresie żywienia pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie żywienia pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach okresie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy i przygotowywanie około 114.000 posiłków rocznie (około 38000 osobodni) dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Bełżycach oraz Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.
Świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia odbywać się będzie z zachowaniem i przestrzeganiem reżimu sanitarno-higienicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Cateringowej (GCP) oraz z wdrożeniem i utrzymaniem Systemu Analizy
Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP).
W ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania i przedłożenia Zamawiającemu certyfikatu HACCP.
Zakres usługi będzie obejmować :
•sporządzanie posiłków;
•transport posiłków z kuchni Wykonawcy do pomieszczenia dystrybucji posiłków w Szpitalu (w termosach i innych szczelnie zamkniętych pojemnikach gastronomicznych ).
•dystrybucję posiłków na oddziały przez personel Wykonawcy i Zamawiającego, odbiór termosów i pojemników gastronomicznych.
•wydawanie posiłków w oddziałach szpitalnych pacjentom przez pracowników Zamawiającego i Wykonawcy.
•mycie poza Szpitalem termosów zbiorczych, pojemników gastronomicznych, przyborów kuchennych, łyżek do serwowania potraw i innych pojemników potrzebnych do transportu i dystrybucji posiłków.
dostarczenie pojemników na odpady pokonsumpcyjne w każdej kuchence w danym oddziale oraz usuwanie odpadów pokonsumpcyjnych min 1x dziennie, w przypadku większej ilości odpadów częściej.
•mycie pojemników na odpady poza Szpitalem przez personel Wykonawcy.
Ilość łóżek w poszczególnych oddziałach :
* Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Intensywnej Opieki Pooperacyjnej-20
* Oddział Położniczo- Ginekologiczny-18
*Oddział Rehabilitacyjny-16
*Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy-45
*Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej-42
*Oddział Pediatryczny-15
Razem=156
Ilość kuchenek oddziałowych :
1. Chirurgia + Rehabilitacja
2. Położnictwo + Ginekologia
3. ZPO
4. Wewnętrzny
5. Pediatrii
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 1 załączonym do niniejszej specyfikacji.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować usługi na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.04.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się