Dostawa odczynników chemicznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa odczynników chemicznych wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Zamówienie obejmuje 8 odrębnych pakietów.
3. Wymagane są odczynniki chemiczne fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, które pochodzą z bieżącej produkcji oraz posiadają wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terytorium UE.
4. Okres ważności dostarczanych odczynników nie może być krótszy niż 75 % okresu deklarowanego przez producenta.
5. Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników w oryginalnych opakowaniach producenta, opatrzonych terminem ważności oraz oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..
6. Przewiduje się realizację zamówienia partiami, w oparciu o szczegółowe zamówienia składane faksem przez upoważnionych pracowników IO.
7. Dostawy poszczególnych partii powinny być realizowane w przeciągu 28 dni od dnia złożenia zamówienia.
8. Transport odczynników chemicznych do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie odczynników, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.
9. Wielkości opakowań opisane w formularzu cenowym są wielkościami preferowanymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odczynników w innych opakowaniach (zbliżonych wielkością), pod warunkiem jednoczesnej zmiany ilości opakowań w sposób, który zapewni zapotrzebowanie Zamawiającego określone w kolumnie „ilość planowana”.
10. Ze względu na specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 nazwy i numery katalogowe zostały podane w celu określenia oczekiwanej klasy odczynników chemicznych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zaoferowane przez Wykonawcę odczynniki równoważne muszą posiadać właściwości i cechy jakościowe nie gorsze niż odczynniki podane w załączniku nr 1. Wykonawca w celu udowodnienia jakości zaoferowanych odczynników równoważnych załączy do oferty specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, katalog, kopię karty katalogowej lub inny równoważny dokument, który umożliwi porównanie odczynników chemicznych oferowanych z wymaganymi.
11. Wskazane w Załączniku nr 1 ilości są wielkościami planowanymi przyjętymi do celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ww. zakresie.
12. Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonać przesunięć ilościowych poszczególnych materiałów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ wg bieżących potrzeb, przy niezmiennej wartości umowy za dany Pakiet.
13. Zamawiający gwarantuje zakup 60% wartości odczynników. Nie wykupienie przez Zamawiającego pozostałych 40% wartości przedmiotu zamówienia, nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania warunków zamówienia.
14. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych dostaw odczynników wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ, jednak nie więcej niż o 30% wartości brutto umowy za dany Pakiet.
15. Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności większe niż przewidywane zapotrzebowanie na nawozy;
b) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie trwania umowy;
c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych);
d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i we wzorze umowy.
16. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
17. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.04.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się