Środek chwastobójczy do odchwaszczania torów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Środek chwastobójczy do odchwaszczania torów na powierzchni 1500 ha.
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wykaz wymaganych dokumentów: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną i prowadzącego działalność gospodarczą informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) potwierdzenie wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
5) pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub inne oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt.1).
6) Aktualne świadectwo kwalifikacji systemów i wyrobów do stosowania na torach kolejowych (termin ważności ŚWIADECTWA nie może być krótszy niż do 31.12.2017r., to jest do zakończenia okresu oprysków) lub aktualny certyfikat zgodności z Dokumentem Normatywnym nr 14/98/N03 Herbicydy wydanym przez Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa /Instytut Kolejnictwa/,
7) zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na obrót i stosowanie oferowanego środka
8) Etykietę - instrukcję stosowania z zapisem stanowiącym, że dany preparat jest dopuszczony do stosowania w torach kolejowych oraz kartę charakterystyki środka, wydaną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Środek chwastobójczy do odchwaszczania torów - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Środek chwastobójczy do odchwaszczania torów:
Cena - 100,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy
85-082 Bydgoszcz ul. Zygmunta Augusta 1
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2017-04-05 10:30
Miejsce realizacji zamówienia: a) Sekcja Eksploatacji Bydgoszcz, ul. Sygnałowa 12 , 85-706 Bydgoszcz
b) Sekcja Eksploatacji Inowrocław, ul. Magazynowa 8 , 88-100 Inowrocław
c) Sekcja Eksploatacji Laskowice Pom., ul. Jeziorna 6, 86-130 Laskowice Pom.
d) Sekcja Eksploatacji Toruń Gł., ul. Kujawska 1, 87-100 Toruń
e) Sekcja Eksploatacji Toruń Wsch., ul. Fabryczna 36, 87-100 Toruń.
Termin wykonania zamówienia: 28.04.2017r.
Zamawiający po złożeniu ofert może przeprowadzić dodatkowe negocjacje handlowe.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Informacja o zamówieniach uzupełniających/dodatkowych: Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo rozszerzenia zakresu zamówienia o dodatkowe dostawy, uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego (dalej: „Prawo opcji”) w wysokości 15% zamówienia podstawowego. Prawo opcji może być wykonane przez Wykonawcę do dnia 31.03.2018 r.
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Bydgoszcz
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-03-29

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.04.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.