Dostawa gazów medycznych oraz gazów o przeznaczeniu medycznym wraz z dzierżawą butli lub zaworów zintegrowanych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o. o na rok 2017-2019 sygn. DZP/09PN/2017

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa gazów medycznych oraz gazów o przeznaczeniu medycznym wraz z dzierżawą butli lub zaworów zintegrowanych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o. o na rok 2017-2019” sygn. DZP/09PN/2017
Przedmiot zamówienia składa się z 9 pakietów tj.
Pakiet nr 1 – TLEN w butlach z ZAW. ZINEGR
Pakiet nr 2 – TLEN w butlach stalowych
Pakiet nr 3 – ARGON do elektrochirurgii
Pakiet nr 4 – CO2 do laparoskopii
Pakiet nr 5 – CO2 do krioterapii
Pakiet nr 6 – PODTLENEK AZOTU
Pakiet nr 7 – AZOT CIEKŁY
Pakiet nr 8 – TLENEK AZOTU W AZOCIE
Pakiet nr 9 - HEL
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.
2. Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców - Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że zobowiązują się do przestrzegania poniższych wymagań:
1. zapewnią na swój koszt i ryzyko transport sprzętu do siedziby Zamawiającego oraz rozładunek
i transport wewnętrzny do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
2. zaoferują produkty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia uszczegółowionym w załączniku nr 3 do SIWZ,
3. Zaoferują produkty z datą ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy;
4. Maksymalny czas realizacji zamówienia to 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia. Czas realizacji zamówienia rozumiany, jako termin realizacji zamówienia będzie poddawany kryterium oceny ofert zgodnie z zapisami SIWZ rozdz. XXV.
5. Zaoferują termin płatności 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT;
6. Zaakceptują postanowienia umowy opisane w Załączniku nr 5 do SIWZ,
7. Zaoferują produkty spełniające wymagania Ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2016.2142 z późn. zm) - dla produktów leczniczych
8. Zaoferują produkty zgodne z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U.2017.211 z późn. zm), oraz zgodne z Dyrektywą 93/42/EEC posiadające świadectwa dopuszczające do stosowania na rynku medycznym obowiązujące w Polsce jak i w Unii Europejskiej (np. Deklaracja Zgodności CE, deklarację zgodności WE) z pominięciem asortymentu nie będącego wyrobem medycznym lub lekiem
9. Zaoferują w dzierżawę butle, które posiadają przeglądy techniczne, legalizację i konserwację,
10. Wszystkie dostarczane butle gazowe muszą być oznakowane etykietą produktu wraz z nalepkami ostrzegawczymi oraz za pomocą barw rozpoznawczych zgodnie z normą PN –EN 1089–3.
11. Przeszkolą personel w zakresie obsługi butli na żądanie Zamawiającego.
12. Zamawiający wymaga również, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.04.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się