Dostawa wodnego roztworu soli bromowej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Przedmiotem Umowy są sukcesywne dostawy (zamówienia cząstkowe) wodnego roztworu soli bromowej dla PGE GiEK S.A. wraz z usługami towarzyszącymi, o których mowa w pkt. 8.4 SIWZ w ilości 170 000 kilogramów, zgodnie „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu Umowy.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: Zgodnie z pkt. 9 SIWZ.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu należy dostarczyć dokumenty i oświadczenia zgodnie z pkt. 12 SIWZ.
Informacje o wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Dostawa wodnego roztworu soli bromowej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do zbiorników mauzerów na terenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów zgodnie z formułą Incoterms 2010 na bazie DDP Rogowiec k. Bełchatowa w dni robocze od godz. 7:30 do godz. 14:30.
Termin wykonania zamówienia: Przedmiot Umowy będzie realizowany sukcesywnie na podstawie zamówień cząstkowych w zależności od potrzeb Zamawiającego, począwszy od dnia zawarcia Umowy do dnia 10.09.2017 r., w tym 50 000 kg do 2 tygodni od dnia zawarcia Umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Piotr Kwaśnik/ Katarzyna Pawłowska
Telefon kontaktowy: 44 735 13 35/ 44 737 76 04

Pliki do pobrania:
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.04.2017 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się