Dostawa drobnego sprzętu gospodarczego dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu gospodarczego dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie w ilościach i asortymencie zgodnie z formularzem cenowym
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu cenowym nazwy handlowej - producenta oraz oznaczenia (nazwa, numer, symbol, typ itp.) oferowanego towaru. Nazwa oferowanego towaru jest dla Zamawiającego istotnym elementem treści oferty ze względu na konieczność ustalenia zgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia tj. porównania oferowanych przez wykonawcę produktów z parametrami wymaganymi przez zamawiającego.
2. Na każdym opakowaniu w sposób trwały musi być naklejona przez producenta etykieta opakowania.
3. Na etykiecie każdego opakowania musi być podana nazwa materiału i nazwa producenta. Wszystkie te informacje powinny być napisane w języku polskim.
4. Oferowane towary muszą być fabrycznie nowe (I kat.), nieużywane, wolne od wad i posiadać cechy pierwotnego opakowania. Dostarczone wyroby muszą być opakowane i zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości w trakcie transportu jak i przechowywania w warunkach magazynowych.
5. Opakowania winny być fabrycznie zamknięte, w przypadku różnic w pakowaniu fabrycznym, musi istnieć możliwość sprawdzenia zawartości opakowania
oraz producenta.
6. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania pozostałego sprzętu gospodarczego i kodem kreskowym tj. materiały należy oznakować kodem kreskowym zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowanie kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej. Dostarczone materiały powinny być oznakowane zgodnie z § 4 pkt 1 ppkt 4 i 5 (grupa materiałowa 4 i 5) w/w decyzji. Zastosowane etykiety powinny spełniać wymagania określone w § 5 dla grupy materiałowej 4 i 5 w/w decyzji. Lokalizację etykiet na opakowaniach opisuje § 5 pkt 7, 8 oraz 9 w/w decyzji.
7. Z obowiązku oznakowania kodem kreskowym zostają wyłączone materiały nabywane w ilościach mniejszych niż standardowe opakowanie fabryczne,
jeżeli producent (Dostawca, Wykonawca) nie oznacza kodem kreskowym pojedynczego wyrobu lecz nanosi go na opakowaniu np. elektroda, piasek, żwir.
8. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wypełnionej Karty wyrobu
w postaci elektronicznej (format MS EXCEL) do wszystkich odbiorców przedmiotu zamówienia wskazanych w umowie, SIWZ zgodnie z załącznikiem nr 6 do w/w decyzji. Dostawca przekaże Odbiorcy wypełnioną kartę wyrobu najpóźniej w dniu dostawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.04.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.