Dostawa artykułów ogrodniczych i środków do pielęgnacji roślin dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania ZP – 26/WZŻ/2017

» Opis zapytania

Dostawa artykułów ogrodniczych i środków do pielęgnacji roślin transportem Wykonawcy lub na jego koszt do Żłobków i Dyrekcji Wrocławskiego Zespołu Żłobków pod następujące adresy:
- Żłobek nr 1 – ul. Lwowska 20, Wrocław,
- Żłobek nr 2 – ul. Zemska 33, Wrocław
- Żłobek nr 3 – ul. Białowieska 27, Wrocław,
- Żłobek nr 4 – ul. Kłodnicka 25, Wrocław,
- Żłobek nr 5 – ul. Dokerska 5, Wrocław,
- Żłobek nr 6 – ul. Krowia 1, Wrocław,
- Żłobek nr 7 – ul. Drukarska 9, Wrocław,
- Żłobek nr 8 – ul. Sądowa 6, Wrocław,
- Żłobek nr 9 – ul. Wrońskiego 13d, Wrocław,
- Żłobek nr 10 – ul. H. Brodatego 17, Wrocław,
- Żłobek nr 11 – ul. Hubska 39, Wrocław,
- Żłobek nr 12 – ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław,
-Żłobek nr 13 – ul. Wieczysta 107, Wrocław,
- Żłobek nr 14 – ul. Mulicka 4c, Wrocław,
- Żłobek nr 15 – ul. Łukowa 37, Wrocław,
- ADMINISTRACJA, ul. Fabryczna 15, Wrocław.

2. Zestawienie artykułów ogrodniczych i środków do pielęgnacji roślin zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ- Formularz asortymentowo – cenowy .
3. Termin realizacji – od dnia podpisania umowy do 15 maja 2017 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zadania.
4. Podane w Załączniku nr 3 ilości określają maksymalne potrzeby Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości przedmiotu umowy w zakresie nie większym niż 10%.
5. Termin realizacji zamówienia maksymalnie: 7 dni od daty zgłoszenia do żłobka terminu dostawy. Skrócony termin dostawy będzie jednym z kryterium oceny ofert. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia pod wskazane w punkcie 1 adresy w terminie od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 15 maja 2017 r.
6. Przekazanie asortymentu musi być potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony - wzór protokołu odbioru stanowi załącznik do umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania artykułów ogrodniczych i środków do pielęgnacji roślin nowych, kompletnych, zdatnych do użytkowania w momencie odbioru z okresem ważności.
8. Koszty transportu, załadunku, rozładunku i wniesienia do wskazanego przez upoważnionego pracownika WZŻ pomieszczenia zawarte są w cenie ofertowej i nie przysługuje za powyższe czynności dodatkowe wynagrodzenie.
9. Wszelkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia winny być prowadzone w godzinach pracy Wrocławskiego Zespołu Żłobków między 8.00 a 15.00 od poniedziałku do piątku.
10. Wykonana dostawa musi zostać pisemnie potwierdzona przez kierownika danego żłobka lub osobę upoważnioną w formie dokumentu zawierającego nr i adres żłobka, datę i ilość dostarczonych artykułów ogrodniczych.
11. Wykonawca na dostarczony asortyment udziela minimum 12-miesięcznej gwarancji /data ważności artykułów/ licząc od dnia dostawy lub gwarancji jaką daje producent na artykuły, które nie są objęte powyższym terminem.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych poszczególnych rodzajów towaru w ramach asortymentów wymienionych w załączniku nr 3 do SIWZ Formularzu asortymentowo cenowym oraz w ramach kwoty określonej w umowie.
13. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem prac.
14. Wykonawca bez zgody WZŻ nie może zlecać wykonywania obowiązków wynikających
z w/w zakresu prac osobom trzecim.
15. Wykonawca winien posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prac objętych zamówieniem o wartości nie niższej od wartości zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.04.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza
  • Rośliny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.