Dostawa preparatów chwastobójczych

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Preparat chwastobójczy do jednokrotnego oprysku w ciągu roku 2017 - do likwidacji zbędnej roślinności w torach - 3.000 l

1.Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi dostawa preparatów chwastobójczych do
odchwaszczania torów kolejowych.
2.W roku 2017 zamówienie obejmuje dostawę w ilości 3000 l
3.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Odbiorcę na własny koszt.
4.Przez termin dostawy rozumie się dzień przekazania przedmiotu zamówienia do wskazanego punktu dostawy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy.
5.W danym roku cena 1 litra preparatu chwastobójczego nie ulegnie zmianie.
6.Środek należy dostarczyć w opakowaniach o objętości 20 litrów.
7.Po zakończeniu oprysków i zużyciu środków, Wykonawca jest obowiązany od użytkowników wszystkie odpady opakowaniowe po tych środkach zabrać z miejsc dostaw na własny koszt.

Warunki techniczne
1.Środki chwastobójcze zastosowane do oprysku torów kolejowych muszą posiadać aktualne zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 7 ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2013 r. poz. 455).
2.Oferowane środki chwastobójcze powinny posiadać potwierdzenie zgodności z Dokumentem Normatywnym nr 14/98/N03 Herbicydy, wydane przez niezależną jednostkę badawczą w formie:
1)CERTYFIKATU ZGODNOŚCI (obecnie) lub,
2)ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI SYSTEMÓW I WYROBÓW DO STOSOWANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM (wcześniej),
3.Środki chwastobójcze muszą spełniać następujące wymagania:
1)Powinny być przeznaczone do stosowania na terenach innych niż użytkowane
rolniczo- tory kolejowe,
2)Powinny powodować zamieranie roślin, przy czym pierwsze efekty działania środka powinny być widoczne już po 7-14 dniach od oprysku,
3)Termin ważności środka ochrony roślin powinien obejmować planowany okres stosowania tzn. co najmniej 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Dostawa preparatów chwastobójczych:
Spełnienie wymagań„ specyfikacji - Zgodne z Warunkami Zamówienia
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Dostawa preparatów chwastobójczych - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Dostawa preparatów chwastobójczych :
Cena - 100,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: Otwarcie ofert nie jest jawne.

Z treścią złożonych ofert oraz z protokołem otwarcia ofert Wykonawcy mogą zapoznać się od momentu przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zakupowego.
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2017-04-05 11:30
Miejsce realizacji zamówienia: teren IZ Wrocław
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 5 maja 2017 r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu
ul. Joannitów 13
50-525 Wrocław
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-03-27

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.04.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.