Dostawa proszków do prania, płynów do płukania oraz odplamiaczy i wybielaczy do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków Znak postępowania: ZP-27/WZŻ/2017

» Opis zapytania

2.1 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy proszków do prania, płynów do płukania oraz odplamiaczy i wybielaczy do następujących obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków:
Żłobek nr 1 – ul. Lwowska 20, Wrocław,
Żłobek nr 2 – ul. Zemska 33, Wrocław,
Żłobek nr 3 – ul. Białowieska 27, Wrocław,
Żłobek nr 4 – ul. Kłodnicka 25, Wrocław,
Żłobek nr 5 – ul. Dokerska 5, Wrocław,
Żłobek nr 6 – ul. Krowia 1, Wrocław,
Żłobek nr 7 – ul. Drukarska 9, Wrocław,
Żłobek nr 8 – ul. Sądowa 6, Wrocław,
Żłobek nr 10 – ul. H. Brodatego 17, Wrocław,
Żłobek nr 11 – ul. Hubska 39, Wrocław,
Żłobek nr 12 – ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław,
Żłobek nr 13 – ul. Wieczysta 107, Wrocław,
Żłobek nr 14 – ul. Mulicka 4c, Wrocław,
Żłobek nr 15 – ul. Łukowa 37, Wrocław.

2.2. Towary będące przedmiotem umowy muszą być oryginalnie zapakowane, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie ich obowiązującym i posiadać polskie napisy na opakowaniu jednostkowym.
2.3. Asortyment wymieniony w załączniku nr 2 do SIWZ Formularzu asortymentowo- cenowym musi posiadać certyfikaty, atesty Opinie Instytutu Matki i dziecka lub Innego Instytutu badawczego prowadzącego badania na grupie dzieci mającej skłonność do alergii oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 2011 r o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2015.1203) jak również z innymi obowiązującymi przepisami.
2.4. Asortyment musi być oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności znakiem bezpieczeństwa , posiadać znak CE . Znak ten musi być umieszczony na opakowaniu jednostkowym.
2.5. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego.
2.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-
cenowy(załącznik nr 2 stanowić będzie równocześnie załącznik do umowy) i załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy.
2.7. Zaproponowany asortyment musi być wysokiej jakości, zaleca się aby był wyprodukowany przez Firmy posiadające System Zarzadzania Jakością zgodny z Międzynarodową normą ISO 9001:2008 czyli PN-EN ISO 9001:2009.
2.8. Zamawiający dopuszcza produkty równoważne do opisanych w Formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadające te same walory organoleptyczne (zapach, barwa) oraz zawierające w swoim składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.04.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości
  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii BHP i higiena osobista z ostatnich 10 dni.