Sukcesywne dostawy nawozów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa nawozów wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Zamówienie obejmuje 5 odrębnych pakietów.
3. Oferowane nawozy muszą odpowiadać wymaganiom ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. nr 147, poz. 1033 z późn. zm.) tj. posiadać odpowiednie certyfikaty niezbędne do ich dystrybucji i funkcyjnego zastosowania.
4. Wymagane są nawozy pełnowartościowe, dobrej jakości, w opakowaniach, które chronią przed uszkodzeniem i są oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Dostarczane nawozy powinny pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać minimum 12 miesięczny termin przydatności do użycia, liczony od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia.
6. Przewiduje się realizację zamówienia partiami, w oparciu o szczegółowe zamówienia składane faksem przez upoważnionych pracowników IO.
7. Dostawy poszczególnych partii powinny być realizowane w przeciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
8. Transport nawozów do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie nawozów, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.
9. Wielkość opakowań opisana w Załączniku nr 1 jest wielkością preferowaną. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania nawozów w innych opakowaniach (zbliżonych wielkością), pod warunkiem jednoczesnej zmiany ilości opakowań w sposób, który zapewni zapotrzebowanie Zamawiającego określone w kolumnie „ilość planowana”.
10. Wskazane przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 nazwy zostały podane w celu określenia oczekiwanej klasy nawozów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zaoferowane przez Wykonawcę nawozy równoważne muszą posiadać właściwości i cechy jakościowe nie gorsze niż nawozy podane w załączniku nr 1, w szczególności pod względem zawartości składników mineralnych oraz zakresu ich stosowania i działania. Składając ofertę równoważną Wykonawca będzie zobowiązany wskazać w formularzu cenowym w rubryce „Uwagi” nazwy zaoferowanych nawozów oraz w celu udowodnienia „równoważności” złożyć na wezwanie Zamawiającego karty charakterystyki lub inne równoważne dokumenty, które umożliwią porównanie nawozów oferowanych z wymaganymi.
11. Wskazane w Załączniku nr 1 ilości są wielkościami planowanymi przyjętymi do celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ww. zakresie.
12. Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonać przesunięć ilościowych poszczególnych materiałów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ wg bieżących potrzeb, przy niezmiennej wartości umowy za dany Pakiet.
13. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.04.2017 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.