Wykonanie (dostawa i montaż) tablic zasileń teletechniki wraz z prefabrykacja montażem, uruchomieniem oraz okablowaniem w formule pod klucz) w budynku kotłowni kotła bloku 11” w el. ENEA Wytwarzanie S.A. w 26-900 Swierże Górne.

» Opis zapytania

Polimex Mostostal S.A., w ramach kontraktu z Enea Wytwarzanie S.A. na budowę bloku 11 w El. Kozienice w 26-900 Świerże Górne ma dostarczyć/wykonać m.in. zadanie: Wykonanie (dostawa i montaż) tablic zasileń teletechniki wraz z prefabrykacja montażem, uruchomieniem oraz okablowaniem w formule pod klucz.
Dokładniejsze dane/informacja dotyczące prosimy pobrać ze specjalnie założonego w tym celu konta na serwerze Polimex-Mostostal:
- adres serwera ftp: ftp://Zapytanie_Teletechnika:38yNKt8@ftp.polimex-mostostal.pl - Po wklejeniu powyższego linku do przeglądarki nie jest wymagane podanie użytkownika i hasła

Do zakresu świadczeń Podwykonawcy należy w szczególności:
• dostawy na budowę urządzeń i materiałów, wraz z okablowaniem, i pozostałymi elementami niezbędnymi do zrealizowania prac
• prace montażowe, badania pomontażowe, uruchomienie,
• odbiory wraz z przekazaniem instalacji do eksploatacji
• udział w rozruchu
• dokumentację powykonawczą

Baza ceny:
dla dostaw: DDP Budowa Bloku 11 - 1075MW w Kozienicach, wg Incoterms 2010.
Dla montaży: teren budowy Kotla Nr. 11 w PL 26-900 Świerże Górne

Przed złożeniem oferty konieczna jest wizytacja placu budowy i zapoznanie się z lokalnymi warunkami.

dokumenty :

1. Szczegółowe Warunki Handlowe-PD (SWH-PD) dla Podwykonawców wydanie 01-15
ftp://OK-Kozienice-SWH-PW:Kozienice1@ftp.polimex-mostostal.pl
2. Standardowe Warunki Umowy Dostawy (SWUD 01-15)
ftp://Podwykonawcy_PxM:Podwykonawcy1@ftp.polimex-mostostal.pl
3. Tekst gwarancji
4. instrukcja znakowania urządzeń i wyposażenia, dokument Nr.
N-100160-0-005-IF03-00001-AA_1_PL
5. Instrukcja Hitachi Zarządzanie Łańcuchem Dostaw, dokument Nr.0-060-LA02-00001
6.Zobowiązanie dot. BHP rev. z 28.07.2015
7. Instrukcja malowania
8.Regulamin budowy

będą integralną częścią składową umowy.

prosimy o zapoznanie się z n. warunkami i potwierdzenia ich
akceptacji oraz skalkulowanie warunków Państwa cenach.

W przypadku pytań prosimy o wskazanie konkretnych akapitów i ewent. zaproponowanie Państwa zapisów.

Państwa propozycje cenowe prosimy składać na z kopią do:

Waldemar.bodziak@polimex.pl

W przypadku pytań technicznych prosimy kontaktować się z Panem (-nią):

Andrzej Libuda - tel. +48 . 506 290 370, andrzej.libuda@polimex.pl


Wraz z ofertą proszę przekazać następujące dokumenty dot. oferenta:

• Referencje w zakresie prac/dostaw o takim samym lub zbliżonym zakresie
• Uprawnienia do wykonania przedmiotu zapytania
• Informacje dotyczące Systemu Zapewnienia Jakości wg normy EN ISO 9001 lub inny
• Informacje dotyczące Systemu BHP - OHSAS 18001/PN-N-18001 lub inny
• Informacje dotyczące zarządzania wg ISO 14001 lub inny
• Plan Jakości ( wstępny )
• Aktualny odpis KRS wraz z pełnomocnictwem, jeżeli wymagalne
• Zaświadczeniach o braku zaległości w ZUS i Urzędzie Skarbowym
• F01 za ostatni okres nie objęty jeszcze bilansem rocznym

W celu usprawnienia i przyśpieszenia akcji zakupów i redukcji związanych z tym czasu i kosztów będziemy (na ile będzie to możliwe) dążyli do negocjacji w trybie telefonicznym/ korespondencyjnym.

Oczekujemy Państwa oferty najpóźniej do 31.03.2017.
Osoby, składające ofertę, ale przede wszystkim te, które będą negocjować z nami Protokół powinny albo mieć pełnomocnictwo do reprezentacji spółki zgodnie z KRS lub indywidualne pełnomocnictwo tych osób następującej treści:
Niniejszym upoważniamy n. pracownika Pana xxxxx legitymującego się dowodem osobistym nr. xxxx do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rachunek firmy xxxx, tj. negocjowania i ustalania cen i warunków realizacji dostaw/montażu dla firmy Polimex-Mostostal S.A., Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa związanych z projektem „Budowa bloku energetycznego Nr.11, 1.076 MWe w El. ENEA Wytwarzanie Sp. Z o.o., 26-900 Swierże
Górne, w szczególności …..


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.04.2017 | 00:01


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się