Pestycydy

» Opis zapytania

Część I
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych do zwalczania chwastów o zawartości substancji czynnej:
Glifosat (związek z grupy aminofosotamianów w formie soli potasowej)) 480g w litrze środka (35,75%) w ilości 5000l
400 opakowań - 5litrowych
200opakowań -15litrowych
Środek powinien posiadać zezwolenie do stosowania i obrotu MRiRW do końca obowiązywania umowy oraz znajdować się w wykazie IBL środków zalecanych do stosowania w leśnictwie w 2017r
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego, zamawiający żąda dołączenia do oferty :
karty charakterystyki środka oraz etykiety(instrukcje stosowania)
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.(tzn o takim samym składzie chemicznym)
Okres przydatności do użycia :
co najmniej 48 miesięcy od daty dostawy do odbiorcy
Dostawa do odbiorcy na terenie kraju na koszt wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do wskazania miejsca zwrotu opakowań lub pokrycia kosztów ich utylizacji

Część II

Środek owadobójczy, w postaci dwuskładnikowej pułapki(system „zwab i zabij”), do stosowania w leśnictwie, przeznaczonym do zwalczania kornika drukarza w drzewostanach iglastych. Składa się z siatki i dyspensera wabiącego do stosowania w pułapkach TRINET nasączona substancją czynną alfa-cypermetryną, związaną we wnętrzu włókien systemem polimerów wiążących.
Zawartość substancji czynnej:
Alfa-cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) 1,57g/kg (0,157% w/w; 100mg/m2siatki) w opakowaniach kartonowych (5szt.siatek+10 dyspenserów feromonowych)
W ilości 700sztuk opakowań

Oferowany środek winien posiadać aktualne zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i stosowania oraz znajdować się w aktualnym wykazie Instytutu Badawczego Leśnictwa środków ochrony roślin zalecanych do stosowania w leśnictwie .
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego, zamawiający żąda załączenia do oferty karty charakterystyki środka oraz etykiety(instrukcji stosowania) i decyzji

Przydatność do stosowania co najmniej 18miesięcy od daty dostawy;wykonawca jest zobowiązany do odbioru zużytych pułapek z miejsc do których były dostarczone

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.04.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się