Przetarg nieograniczony na świadczenie usług wynajmu pokoi hotelowych dla zespołów biorących udział w XXIV Łódzkich Spotkaniach Baletowych 2017

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług wynajmu pokoi hotelowych dla zespołów biorących udział w XXIV Łódzkich Spotkaniach Baletowych 2017 z podziałem na dwa zadania, szczegółowo określone w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego, w tym we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Hotel powinien być oznaczony co najmniej 4 gwiazdkami, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku – w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku, Nr 22, poz. 169).
3. Odległość hotelu od siedziby Teatru Wielkiego w Łodzi przy pl. Dąbrowskiego nie może przekraczać 5 kilometrów - mierzone na podstawie mapy umieszczonej na stronie https://maps.google.pl, wariant komunikacji: pieszo.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
4.1. bezkosztowego anulowania rezerwacji dla poszczególnych zespołów baletowych z terminem 21 dni przed planowanym przyjazdem każdego z zespołów;
4.2. zmniejszenia ilości zamówionych pokoi dla poszczególnych zespołów baletowych bez ponoszenia kosztów do dnia planowanego przyjazdu zespołu, tym samym do poniesienia kosztów wyłącznie za faktycznie wykorzystane miejsca noclegowe.
5. Zaoferowana cena za pokój ze śniadaniem za dobę nie może przekraczać kwoty:
5.1. za pokój jednoosobowy – PLN 250,00 brutto;
5.2. za pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania – PLN 250,00 brutto;
5.3. za pokój dwuosobowy – PLN 280,00 brutto;
5.4. za apartament – PLN 310,00 brutto.
6. Hotel powinien zapewnić bezpłatny dostęp do internetu w pokojach hotelowych.
7. Hotel powinien zapewnić bezpłatnie w ramach usługi miejsce postojowe dla autokaru, samochodu osobowego i mikrobusu oraz jedno miejsce parkingowe dla samochodu osobowego.
8. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała pełny zakres zamówienia (tj. na 100% pozycji w zadaniu).
9. Oferta może obejmować całość zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
10. Zamawiający wskazuje, że czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia nie muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
15. Zamawiający nie przewiduje udzielania przedpłat i zaliczek na realizację niniejszego zamówienia.
16. Podwykonawcy:
16.1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak w ofercie powyższej informacji będzie rozumiane jako wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie.
16.2. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części niniejszego zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.04.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się