Usługa cateringowa na potrzeby projektu „Małopolskie Talenty” zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zbiorowego żywienia

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi cateringowej dla potrzeb projektu „Małopolskie Talenty” zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zbiorowego żywienia.Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa: Opis przedmiotu zamówienia stanowiący wzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 1) ustawy wymaga zatrudnienia do realizacji zamówienia 1 osoby bezrobotnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy skierowanej do wykonawcy przez Urząd Pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres realizacji umowy, na warunkach i w terminach określonych w § 12 wzoru umowy stanowiącego odpowiednio załączniki nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.04.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się