SUKCESYWNE DOSTAWY NADTLENKU WODORU

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy nadtlenku wodoru 35% technicznego do obiektu podczyszczalni, przez okres 6 miesięcy od daty podpisania umowy, na zasadach opisanych poniżej:
1) Nadtlenek wodoru 35% (% masowy) techniczny,
2) Całkowita ilość roztworu nadtlenku wodoru 30 m3 (34,5 Mg),
3) Czas dostawy 48 godziny od złożenia zamówienia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy,
4) Zamówienia jednostkowe wysyłane będą za pomocą poczty elektronicznej,
5) Częstotliwość dostaw nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; w przypadku awarii lub przestoju w pracy podczyszczalni czas pomiędzy poszczególnymi dostawami może ulec wydłużeniu,
6) Pojedynczy transport nadtlenku wodoru co najmniej 500 dm3 (575 kg). Maksymalna ilość nadtlenku wodoru wynosić będzie 2 m3 (2300 kg)
7) Nadtlenek wodoru dostarczany będzie w pojemnikach DPPL o objętości 1 m3, lub będzie przelewany za pomocą pompy do stacji dozowania perhydrolu do zbiornika o pojemności 1 m3.
8) Transport zapewnia Wykonawca.
9) Transport na terenie zakładu odbywać się będzie zgodnie z przepisami ADR.
10) Rozładunek nadtlenku wodoru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zapewnia Wykonawca.
11) Rozładunek odbywać się będzie w godz. 8:00-14:00 (za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy), zgodnie z przepisami ADR i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej. Rozładunek nadtlenku wodoru musi odbywać się w dwuosobowym zespole, który zapewnia Wykonawca (Dostawca).
12) Do każdej dostawy jednostkowej Wykonawca (Dostawca) dołączy dokument wydania i świadectwo jakości nadtlenku wodoru.
13) Dokument wydania nadtlenku wodoru, zawierać będzie w szczególności następujące informacje:
a) datę wydania dokumentu,
b) nazwę producenta nadtlenku wodoru,
c) miejsce przyjęcia nadtlenku wodoru,
d) data i godzina przyjęcia nadtlenku wodoru,
e) ilość dostarczonego nadtlenku wodoru wyrażonego w kg,
f) numer rejestracyjny pojazdu dostarczającego nadtlenek wodoru.
g) podpisy osoby przekazującej i przyjmującej.
14) Cena jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdą dostawę jednostkową ustalana będzie jako iloczyn stawki netto za kilogram nadtlenku wodoru, wskazanej w ofercie oraz masy nadtlenku wodoru dostarczonego w danej dostawie, podanej na dokumencie wydania.
15) Miejsce dostaw: Eko Dolina Sp. z o.o., Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84 – 207 Koleczkowo, obiekt 15.

UWAGA:
Zamawiający informuje, że na terenie zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. obowiązuje system zarządzania środowiskowego zgodny z PN-EN ISO 14001

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.04.2017 | 13:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się