Dostawa całodziennego wyżywienia dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Chemik” w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 10

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa całodziennego wyżywienia dla podopiecznych DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „CHEMIK” z siedzibą w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 10 w okresie 24 miesięcy tj. od 01.05.2017 r. do 30.04.2019 r. Całodzienne wyżywienie przygotowywane będzie zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia według zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia na składniki pokarmowe poprzez odpowiedni dobór produktów spożywczych w dziennych racjach pokarmowych. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania i dostawy posiłków na zasadach dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej wynikających z systemu HACCP, GHP, GMP lub ISO 22000. Produkcja i dostarczanie posiłków musi odbywać się w sposób zapewniający wymagany standard sanitarno – epidemiologiczny oraz zgodny z wymogami Rozporządzenia WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 2004 r. ze zm.), ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 ). Klauzule społeczne:
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w
zakresie realizacji zamówienia:
1.1 pracownik wykonujący obowiązki dietetyka - 1 osoba;
2.2 Pracownik wykonujący obowiązku kucharza - 1 osoba

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.1 i 1.2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
2.1 żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2.2 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
2.3 przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.03.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się