Dostawa preparatów chwastobójczych do jednostek podległych IZ Tarnowskie Góry

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Preparaty chwastobójcze do likwidacji zbędnej roślinności w torach kolejowych w ilości 8600 litrów.
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres30 dni
przez okres: 30 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Warunkach zamówienia
Wykaz wymaganych dokumentów: Zgodnie z warunkami zamówienia
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Dostawa preparatów chwastobójczych do jednostek podległych IZ Tarnowskie Góry - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Dostawa preparatów chwastobójczych do jednostek podległych IZ Tarnowskie Góry :
Cena - 100,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: 6. Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert oraz protokołem z otwarcia ofert Wykonawcy mogą się zapoznać od momentu przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zakupowego.
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2017-03-29 09:15
Miejsce realizacji zamówienia: Sekcje Eksploatacji Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach
Termin wykonania zamówienia: 20.04.2017r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Tarnowskie Góry
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-03-21

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.03.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.