„Usługi rolnicze polegające na wykonaniu zabiegów nawożenia i oprysku rzepaku i pszenicy wraz ze zbiorem i transportem z nieruchomości położonych na terenie powiaty gryfińskiego i pyrzyckiego”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr Sz.SOP.250.12.2017.

» Opis zapytania

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi rolnicze na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu gryfińskiego i pyrzyckiego szczegółowo określonych poniżej:

l.p. Gmina Obręb Nr działki Powierzchnia ewidencyjna działki [ha] Całkowita pow. na które będą wykonywane zabiegi [ha] Rodzaj zasiewu
1. Bielice Linie Część działki nr 138/2 oraz część działki nr 135 164,3290 ha 41,50 ha Rzepak ozimy
2. Trzcińsko Zdrój Stołeczna Część działki nr 166/15 oraz część działki nr 166/16 74,6103 ha 59,92 ha Pszenica ozima
RAZEM 101,42
3.2. Wykonanie przedmiotu zamówienia na nieruchomościach wskazanych w pkt 3.1. podzielone jest na dwa etapy:
I. Etap I obejmuje wykonanie zabiegów nawożenia i oprysku roślin (rzepaku ozimego i pszenicy ozimej) wykonywanych sukcesywnie w kolejności opisanej poniżej:
1. dla uprawy rzepaku ozimego należy wykonać:
a) nawożenie azotem pierwsza dawka 100kg N/ha (saletra amonowa),
b) oprysk mikroskładnikami, środkami owadobójczymi, oprysk siarczanem magnezu, herbicydem na zwalczanie chwastów jednoliściennych i dwuliściennych, oprysk makro i mikroelementami, zwalczanie szkodników (przykładowa mieszanka środków w zakresie składników czynnych i wysokości dawki: BOR 1,5kg/ha, Pyriex 0,6 l/ha, MgSO4 3kg/ha, odżywka Super 5 2kg/ha, Cropvit PK 1l/ha, Durban 0,6 l/ha),
c) nawożenie azotem druga dawka 70kg N/ha (saletra amonowa),
d) oprysk środkami owadobójczymi, herbicydem na zwalczanie chwastów jednoliściennych i dwuliściennych, oprysk mikroskładnikami i siarczanem magnezu, zwalczanie szkodników (przykładowa mieszanka środków w zakresie składników czynnych i wysokości dawki: Pyriex 0,6 l/ha, odżywka Super 5 1kg/ha, BOR 1kg/ha, MgSO4 1kg/ha, Cythrin 0,05 l/ha)
e) oprysk środkami grzybobójczymi oraz środkami do zwalczania szkodników (przykładowy środek w zakresie składników czynnych i wysokości dawki: – Orius extra 1l/ha, Pirnnex 0,6 l/ha),
f) oprysk środkami grzybobójczymi oraz środkami do zwalczania szkodników (przykładowy środek w zakresie składników czynnych i wysokości dawki: – Zamir 400 EW 1l/ha, Protens 0,6 l/ha),
g) oprysk regulatorem wzrostu i mikrofazy,
h) desykacja rzepaku, zgodnie z wymaganiami prawidłowej uprawy rzepaku, przy użyciu środków dopuszczonych do obrotu i stosowania,
2. dla uprawy pszenicy ozimej należy wykonać:
a) nawożenie azotem pierwsza dawka 100kg N/ha (saletra amonowa),
b) oprysk herbicydem na zwalczanie chwastów jednoliściennych i dwuliściennych i oprysk środkiem grzybobójczym (przykładowa mieszanka środków w zakresie składników czynnych i wysokości dawki tak: – Biathlon 0,06 l/ha, Capalo 1,5 l/ha),
c) nawożenie azotem druga dawka 70kg N/ha (saletra amonowa),
d) oprysk środkiem grzybobójczymi ochrona górnych liści kłosa, zwalczanie szkodników (przykładowy środek w zakresie składników czynnych i wysokości dawki: – Osiris 2 l/ha),
e) oprysk regulatorem wzrostu (przykładowa mieszanka środków w zakresie składników czynnych i wysokości dawki: – CCC 1 l/ha, Modus 0,4 l/ha).
Zamawiający podał tylko jako przykładowe środki do nawożenia oraz ochrony roślin i dopuszcza produkty równoważne, tj. które posiadają skład chemiczny i skuteczność w działaniu co najmniej jak przykładowe.
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany będzie do przedstawienia wykazu nawozów, odżywek i pozostałych środków chemicznych jakie zamierza użyć przy realizacji zamówienia.
II. Etap II obejmuje usługę:
1. zbioru rzepaku kombajnem przystosowanym do zbioru rzepaku z rozdrobnieniem słomy, załadunek przez kombajn i przetransportowanie zebranego rzepaku do miejsca (magazynu) wskazanego przez Zamawiającego na odległość maksymalnie do 30 km,
2. zbioru pszenicy kombajnem z rozdrobnieniem słomy, załadunek przez kombajn i przetransportowanie zebranej pszenicy do miejsca (magazynu) wskazanego przez Zamawiającego na odległość maksymalnie do 30 km,
3.3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu podzielonego na dwa etapy przy użyciu własnych materiałów w tym nawozu azotowego, odpowiednich ze względu na zastosowanie i właściwości Środków Ochrony Roślin zgodnie z zakresem planowanych do wykonania zbiegów wymienionych w pkt 3.2. (fungicydy, herbicydy, insektycydy) oraz właściwych maszyn i urządzeń dostosowanych do warunków ukształtowania działek gruntu, rodzaju porastającej ja roślinności oraz wykonywanych rodzajów usług rolniczych.
3.4. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy użyciu sprzętu gwarantujących jego należyte wykonanie, spełniającego wskazane poniżej minimalne wygania:
1) Ciągnik wraz z przyczepą o mocy co najmniej 100 KM.
2) Siewnik do nawozów o szerokości roboczej 18 m
3) Opryskiwacz o belce 18 m.
4) Kombajn przystosowany do zbioru rzepaku i pszenicy wyposażony w przystawkę do rozdrabniania słomy.
3.5. Zaleca się Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej gruntów, na których Zamawiający przewidział wykonanie usług agrotechnicznych.
3.6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawców podczas wizji lokalnej konieczności wykonania dodatkowych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i mających wpływ na cenę oferty zobowiązuje się Wykonawcę przed złożeniem oferty do pisemnego zapytania złożonego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy PZP. Dla usprawnienia procedury zaleca się skierowanie zapytania w formie elektronicznej – e-mail na adres szczecin@anr.gov.pl albo na nr fax (91) 81-44-222.
3.7. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu umowy określonego w pkt 3.1. i pkt 3.2. Ograniczenie to nie będzie stanowiło niewykonania albo nienależytego wykonania zadania przez Zamawiającego i nie może być podstawą roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy.
3.8. Prace powinny być wykonane w sposób zapewniający użytkowanie gruntów w sposób zgodny z zasadami dobrej kultury rolnej.
3.9. Wykonawca co najmniej na 2 dni przed podjęciem wykonania danych czynności zobowiązany będzie do zgłoszenia upoważnionemu przez Zamawiającego pracownikowi telefonicznie, w formie maila lub przesłanego faksu każdorazowego zamiaru podjecia działań związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem zamówienia, z czego zostanie spisany protokół określający, jakie czynności będą podjęte.
3.10. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby trzecie w związku z realizacją usługi.
3.11. Ze strony Wykonawcy realizacja przedmiotu zamówienia będzie następować przez osoby wskazane w ofercie. Wykonywanie przedmiotu zamówienia za pomocą innych osób wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.03.2017 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się