Zakup koncentratu ZOK27 dla PGE GiEK Oddział Elektrociepłownia Rzeszów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Dostawa do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów płynu myjącego do sprężarek gazowych koncentrat ZOK 27 w ilości 210 l.
Zamawiający nie dopuszcza zamienników.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres30 dni
przez okres: 30 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań dotyczących składania dokumentów w celu potwierdzenia spełniania w/w warunków poza oświadczeniem zawartym w ofercie.
Wymagania:
Zakup dla PGE GiEK Oddział Elektrociepłownia Rzeszów:
uprawnienia - 100,00%
wiedza i doświadczenie - 100,00%
potencjał techniczny i osoby - 100,00%
sytuacja ekonomiczna i finansowa - 100,00%
Informacje o wadium: Zamawiający nie wy maga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Zakup dla PGE GiEK Oddział Elektrociepłownia Rzeszów:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów
Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od otrzymania zamówienia
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Małgorzata Dec-Doroba
Telefon kontaktowy: 17 875 6719

Pliki do pobrania:Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.03.2017 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się