DOSTAWA ŚRODKÓW DO HIGIENIZACJI OBIEKTÓW BLOKU ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości oraz materiałów jednorazowego użytku dla służby żywnościowej w celu zapewnienia właściwego i higienicznego utrzymania budynków i etapów produkcji żywności w obiektach bloku żywnościowego użytkowanych przez 31 WOG Zgierz.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ( za ofertę częściową uważa się ofertę złożoną na wybrane zadania) - liczba zadań: 2 .

zadanie nr 1 - materiały jednorazowego użytku
zadanie nr 2 - środki do higienizacji bloku żywnościowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadań 1 i 2 stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Wymagania dotyczące dostawy:

1) Wymagania obligatoryjne – standardy jakościowe:
a) Środki chemiczne (poz. 1 do 13 zadanie nr 2) muszą posiadać stosowne dokumenty tj. ulotki producenta, karty charakterystyki;
b) Produkty z poz. od 1 do 7 (zadanie nr 2) muszą pochodzić od tego samego producenta i muszą być ujęte w planie higieny w kompleksowym stosowaniu
w obiektach bloku żywnościowego. Muszą się nawzajem uzupełniać w planie higieny w stosowaniu codziennym i okresowym.
c) Produkty zawierające substancje niebezpieczne w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tj. Dz.U.
z 2015 r. poz. 1203) muszą posiadać kartę charakterystyki preparatu niebezpiecznego, zawierających datę ich sporządzenia i następujące punkty:
 identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa;
• identyfikacja zagrożeń;
• skład/informacja o składnikach;
• pierwsza pomoc;
• postępowanie w przypadku pożaru;
• postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska;
• postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie;
• kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej;
• właściwości fizyczne i chemiczne;
• stabilność i reaktywność;
• informacje toksykologiczne;
• informacje ekologiczne;
• postępowanie z odpadami;
• informacje o transporcie;
• informacje dotyczące przepisów prawnych;
• inne informacje.
2) Wymagania obligatoryjne – standardy logistyki dystrybucji:
a) produkty winny być pakowane i dystrybuowane w indywidualnych i zbiorczych opakowaniach;
b) opakowania indywidualne winny być odporne na działanie środków w nich przechowywanych oraz na silne uszkodzenia mechaniczne (m.in. upadek na twardą powierzchnię z wysokości 1m);
c) opakowanie jednostkowe winno posiadać zamknięcie, które gwarantuje pełną jego szczelność przed i po jego wielokrotnym otwarciu oraz plomby jednorazowe ulegające samozniszczeniu w trakcie pierwszego otwarcia;
d) opakowania jednostkowe powinny być znakowane standardowymi etykietami, informującymi użytkownika m.in. o warunkach magazynowania i przechowywania, środkach bezpieczeństwa i zagrożeniach;
e) opakowania jednostkowe o wadze powyżej pięciu kilogramów, winny posiadać indywidualny, wygodny uchwyt do przenoszenia i przelewania produktu;
f) etykieta na opakowaniu jednostkowym powinna co najmniej zawierać:
• nazwę, logo, adres producenta;
• opis przygotowania produktu do użycia i sposób jego stosowania;
• opis składu chemicznego;
• czas skutecznego działania w przypadku środków dezynfekcyjnych;
• sposób dozowania;
• informacja o środkach ostrożności, w postaci znaków graficznych;
• ilość i pojemność opakowania indywidualnego i zbiorczego;
• numer serii i datę produkcji;
• okres przydatności do użycia.
g) oznakowanie powinno zawierać:
• Informacje o warunkach użytkowania materiałów i wyrobów, jeżeli jest to niezbędne dla zdrowia lub życia człowieka.
3) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Dostarczenia systemów dozujących wraz z ich montażem we wskazanych miejscowościach (Tomaszów Mazowiecki, Leźnica Wielka, Nowy Glinnik, Łódź)
w następujących ilościach:
• Urządzenia dozujące do płynu myjącego oraz nabłyszczacza w zmywarkach z elektronicznym pomiarem przewodności metodą indukcyjną wraz z kontrolą poziomu płynu w pojemnikach z sygnalizacją alarmową w przypadku braku płynu – w ilości 13 kpl. – do 14 dni od podpisania umowy, jednak nie dłuższym niż oferowany przez Wykonawcę terminem dostawy;
• Dwu/trzy funkcyjne mieszalniki z wężem 20m – w ilości 13 kpl. – do 14 dni od podpisania umowy, jednak nie dłuższym niż oferowany przez Wykonawcę terminem dostawy;.
b) Dostarczenia instrukcji BHP i planów higieny gotowych do zamontowania w formie łatwo zmywalnej – 13 kpl.
c) Dostarczenia odpowiedniej ilości dozowników/butelek ze spryskiwaczem o poj. 0,5-1,0 litra do właściwego użytkownika środków czystości, każdy środek oraz dozowniki muszą posiadać etykiety w języku polskim z opisem stosowania (około 25 szt.)

4. Towary muszą być fabrycznie nowe, nieużywane oraz odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego.
5. Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, zainstalowania systemów dozujących do dostarczonych towarów na okres 12 m-cy oraz do konserwacji i naprawy urządzeń dozujących przez okres korzystania przez Zamawiającego z dostarczonych towarów. Po okresie 12 miesięcy od daty montażu Wykonawca zdemontuje zainstalowane urządzenia dozujące. Wykaz miejsc instalacji urządzeń zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
7. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
8. Dostawa odbywać się będzie w dni robocze w godz. 8.00 - 14.00 a montaż systemów dozujących odbędzie się nie później niż 14 dni od dnia zawarcia umowy.
9. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na jedno lub więcej zadań.
W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każde zadanie oddzielnie.
Wykonawca obowiązany jest podać w formularzu cenowym nazwę handlową produktu oferowanego oraz nazwę producenta zaoferowanego produktu, ceny jednostkowe netto, wartość netto, wartość brutto dla każdej pozycji w zadaniu, na które składa ofertę.

Brak podania w/w danych skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.03.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości
  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się