Naprawa i konserwacja sprzętu gastronomicznego, chłodniczego oraz sprzętu polowego służby żywnościowej w 16 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Drawsku Pomorskim - znak postępowania 233/2017

» Opis zapytania

1. Naprawa i konserwacja sprzętu gastronomicznego, chłodniczego oraz sprzętu polowego służby żywnościowej w 16 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Drawsku Pomorskim
2. Konserwacja i naprawa sprzętu gastronomicznego, chłodniczego obejmuje:
- przeglądy konserwacyjne raz na kwartał;
- naprawy bieżące;
- naprawy główne.
3. Przed wykonaniem przeglądu konserwacyjnego Zamawiający określi egzemplarze
sprzętu, które będą podlegać przeglądowi.
4. W ramach przeglądu konserwacyjnego Wykonawca wykona wszelkie regulacje i konserwacje niezbędne do sprawnego działania sprzętu gastronomicznego i chłodniczego zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.
5. Konserwacja i naprawa sprzętu polowego sł. żywnościowej obejmuje:
- naprawy bieżące;
- naprawy konserwacyjne
6. Naprawa sprzętu nastąpi na podstawie telefonicznego zgłoszenia o wystąpieniu awarii potwierdzonego pismem (Protokół konieczności naprawy).
7. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy sprzętu chłodniczego ,gastronomicznego oraz polowego wskazanego przez Zamawiającego po zgłoszeniu awarii w ciągu ………..godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia (czas wskazany w ofercie ) dotyczy także dni świątecznych, wolnych od pracy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania samochodu serwisowego z niezbędnymi częściami eksploatacyjnymi do sprzętu gastronomicznego ,chłodniczego i polowego do dokonywania napraw.
9. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy sprzętu wymagającego przewiezienia do warsztatu Wykonawcy lub konieczności zamówienia podzespołów do jego naprawy w terminie 10 dni od chwili zgłoszenia jego awarii przez Zamawiającego.
10. Wykonawca do wykonywania napraw będzie używał części nowych, nigdy nie eksploatowanych, o jakości technicznej co najmniej takiej samej jak zamontowane oryginalnie.
11. Na wymienione części zamienne Wykonawca udzieli co najmniej ……. miesięcy gwarancji (termin wskazany w ofercie )
12. Zamawiający zabrania dokonywania przez Wykonawcę zmian i przeróbek w sprzęcie którego dotyczy przedmiot umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
13. Wykonawca nie doliczy narzutu do cen zakupionych części lub ceny rozliczeniowej po-siadanych części w magazynie Wykonawcy.
14. Każdorazowo po dokonaniu naprawy lub konserwacji, Wykonawca wystawi fakturę załączając do niej załącznik – kartę usługi, w którym wyszczególni zakres czynności oraz użyte części zamienne i materiały do naprawy i konserwacji.
15. Do każdej pozycji w karcie wykonanej usługi przypisane zostaną: numer strony, numer tabeli oraz numer czynności wg „Normatywu czasowego napraw i remontów sprzętu oraz urządzeń gastronomicznych i chłodniczych”, „Normatywu czasowego przeglądu konserwacyjnego sprzętu oraz urządzeń gastronomicznych i chłodniczych” (określających ilość roboczogodzin na wykonywaną czynność), które załącza się do niniejszej SIWZ.
16. Każdorazowe wykonanie naprawy oraz przeglądu konserwacyjnego potwierdzone będzie przez Wykonawcę pisemnie w dowodach urządzeń.
17. W przypadku sprzętu chłodniczego zawierającego powyżej 3 kg substancji kontrolowanej dodatkowo Wykonawca założy i będzie dokonywał stosownych wpisów w tym kontroli szczelności w karcie obsługi technicznej i naprawy urządzenia, która to będzie załącznikiem do dowodu urządzenia wzór zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie wzoru karty urządzenia i instalacji zawierających substancje kontrolowane (Dz.U. z 2004r., Nr 184, poz.1903 )
18. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania urządzeń zawierających substancje kontrolowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobu oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także pojemników zawierających te substancje (Dz.U. Nr 195, poz.2007), jeżeli nie są oznaczone.
19. Odbioru wykonania usługi ze strony Zamawiającego dokonana użytkownik, osoba materialnie odpowiedzialna za naprawiony egzemplarz sprzętu w obecności Wykonawcy bądź jego przedstawiciela i na tą okoliczność zostanie sporządzony protokół odbioru wykonanej naprawy lub przeglądu konserwacyjnego.
20. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
21. Wykonawca podda się rygorom procedur bezpieczeństwa realizowanym przez Służby Dyżurne Jednostki Wojskowej w trakcie wykonywania przez Wykonawcę usług konserwacji i napraw, będących przedmiotem umowy.
22. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do Zamawiającego (16 WOG ) – w celu wydania przepustek – danych wszystkich osób (imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego) przewidywanych do zatrudnienia przy realizacji umowy oraz wszystkich pojazdów (rodzaj, typ, nr. rejestracyjny, ww. dane osobowe kierowcy ) przewidywanych do użycia przy realizacji umowy, przy czym na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za naruszenie systemu przepustkowego, także przez jego pracowników ,współpracowników ,zleceniobiorców i innych osób ,przy pomocy których wykonuje przedmiot niniejszej umowy.
23. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, w tym przeciwdziałania niekontrolowanemu zbieraniu informacji dotyczących obiektów wojskowych i innych wrażliwych danych zakazuje się Wykonawcy używania aparatów latających nad terenami wojskowymi ,przy czym dotyczy to także wszystkich pracowników, współpracowników, zleceniobiorców Wykonawcy i innych osób biorących udział w realizacji niniejszej umowy.
24. Koszt dojazdu oraz transportu sprzętu od i do Zamawiającego ponosi Wykonawca we własnym zakresie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.03.2017 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Serwis sprzętu i wyposażenia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Gastronomia, catering, hotelarstwo z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.