Środek chwastobójczy KOSMIK 360 SL

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Środek chwastobójczy do likwidacji zbędnej roślinności w torach kolejowych.
Środki chwastobójcze powinny spełniać wymagania, zawarte w opisie Przedmiotu Zamówienia oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w torach kolejowych, potwierdzone stosownym certyfikatem.
Do dostawy dołączyć protokół odbioru ilościowego i deklarację zgodności.
Dostawa jednorazowa transportem sprzedającego do magazynu w Sekcji Eksploatacji w Olsztynie.
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres45 dni
przez okres: 45 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Środek chwastobójczy KOSMIK 360 SL:
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Środek chwastobójczy KOSMIK 360 SL - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Środek chwastobójczy KOSMIK 360 SL:
Cena - 100,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert oraz protokołem otwarcia ofert Wykonawcy mogą zapoznać się od momentu przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zakupowego.
PKP PLK S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie
ul. Lubelska 5
10-404 Olsztyn
pokój nr 216 (świetlica)
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2017-03-24 10:00
Termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie- w dniu podpisania umowy
Realizacja- do dnia 28.04.2017r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Olsztyn
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-03-16

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.03.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.