Dostawa nawozów mineralnych dla Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle.

» Opis zapytania

1. Dostawa nawozów mineralnych dla Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim na potrzeby gospodarstwa rolnego Zatyle. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz Ofertowy).
2. Realizacja dostaw będzie odbywała się na zasadach opisanych w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawionej w załączniku nr 3 do SIWZ.
3. Wykonawca przedmiot zamówienia ma obowiązek dostarczać w opakowaniach typu big bag legalizowanych i plombowanych o wadze 500 kg.
4. W przypadku gdy podane powyżej nazwy stanowią nazwy własne producenta, zamawiający stosownie do postanowień art. 29 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składania ofert z produktami równoważnymi. Tym samym Zamawiający informuje, że przez produkt równoważny należy rozumieć produkt o tożsamym składzie chemicznym co wskazany w pkt 1, takim samym sposobie działania oraz skuteczności. Produkt równoważny powinien zatem charakteryzować się takimi samymi parametrami jakościowymi i funkcjonalnymi co produkt wskazany przez zamawiającego w punkcie 1. Zamawiający informuje jednocześnie, że każdorazowo ciężar udowodnienia owej równoważności produktu spoczywa na Wykonawcy. W przypadku złożenia ofert z produktem równoważnym Wykonawca zobowiązany jest wskazać odpowiedni informacje w formularzu ofertowym. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.
5. Wykonawca zapewnia dostawy nawozów dopuszczonych do stosowania i obrotu handlowego na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami.
6. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części, których szczegółowy zakres przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz Ofertowy). Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert obejmujących swym zakresem więcej niż jedną część zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.03.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się