„Zakup środków czystości, artykułów chemicznych oraz kosmetyków na potrzeby Starostwa Powiatowego oraz podległych mu jednostek w ramach dwóch zadań”

» Opis zapytania

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie pn. „Zakup środków czystości, artykułów chemicznych oraz kosmetyków na potrzeby Starostwa Powiatowego oraz podległych mu jednostek w ramach dwóch zadań”
Zadanie nr 1: Zakup środków czystości, artykułów chemicznych oraz kosmetyków na potrzeby Starostwa Powiatowego oraz podległych mu jednostek
Zadanie nr 2: Zakup papieru toaletowego i ręczników papierowych na potrzeby Starostwa Powiatowego oraz podległych mu jednostek.
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Dostarczenia przedmiotu objętego zamówieniem (załącznik nr 1a i 1b do SIWZ) do poszczególnych Jednostek w 4 transzach, zgodnie z niniejszym wykazem :
a) Starostwo Powiatowe, ul. Świętego Antoniego 41
b) I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Mościckiego 22/24
c) II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, ul. Jałowcowa 10
d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Świętego Antoniego 29
e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica, ul. Świętego Antoniego 57/61
f) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica – Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Świętego Antoniego 57/61
g) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Legionów 47
h) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, ul Strefowa 3
i) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8. ul. Nadrzeczna 17/25
j) Dom Pomocy Społecznej Nr 1, ul. Polna 56
k) Dom Pomocy Społecznej Nr 2, ul. Jana Pawła II 37
l) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Majowa 1/13
m) Dom Dziecka „Słoneczko”, ul. Nowowiejska 18
n) Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Szkolna 14 A
o) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 1/13
p) Powiatowy Urząd Pracy, ul. Konstytucji 3-go Maja 46
Wszystkie wyżej wymienione jednostki znajdują się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego
2) Wykonawca po zrealizowaniu dostawy wystawi dla każdej jednostki odrębną fakturę przekazanego jej towaru.
Szczegółowy wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia wraz z danymi
do wystawienia faktury VAT oraz osobami upoważnionymi z każdej jednostki do kontaktu w zakresie odbioru towaru będzie stanowił załącznik do umowy.
3) Wykonawca zobowiązany jest poinformować drogą elektroniczną Zamawiającego (oraz wszystkie jednostki) o planowanej dostawie 24 godziny przed jej dokonaniem.
4) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do w/w jednostek maksymalnie w terminie 10 dni licząc od daty przesłania zapotrzebowania(termin dostawy stanowi jedno z kryterium oceny ofert). Zapotrzebowanie Zamawiający prześle Wykonawcy drogą elektroniczną lub faxem.
5) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia z co najmniej 6 miesięcznym terminem przydatności do użytku.
6) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar w godzinach od 8.00 do 14.30 w dniu przewidzianej dostawy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacunkowe ilości asortymentu zawiera załącznik
nr 1a i 1b do SIWZ.
4. Przedmiot zamówienia jest określony kalkulacyjnymi wielkościami, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy w przypadku mniejszego lub większego zrealizowania dostaw przez Zamawiającego w ramach maksymalnej kwoty zamówienia i wskazanego asortymentu.
5. Ilości artykułów podane w tabeli są ilościami szacunkowymi, określonymi na podstawie zużycia i zamówień realizowanych w ostatnim okresie. Zamawiający zastrzega sobie, iż faktyczna wielkość zrealizowanych dostaw będzie zależna od jego potrzeb.
6. Przedmiot zamówienia musi posiadać termin ważności na opakowaniu.
7. Wszystkie oferowane artykuły muszą być zgodnie z normami krajowymi i posiadać atest PZH lub równoważny obowiązujący w krajach UE.
8. Każdy środek czystości powinien posiadać etykiety w języku polskim z dokładnym opisem stosowania i instrukcją bezpieczeństwa.
9. Wszystkie oferowane artykuły muszą być wyprodukowane nie później niż 6 miesięcy przed datą dostawy.
10. Na wszystkie oferowane artykuły Wykonawca udzieli przynajmniej 6 miesięcznej gwarancji.
11. Zaoferowane środki czystości muszą spełniać parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.
12. Ceny zaoferowanych artykułów będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.03.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej
  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się