Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą i transportem butli

» Opis zapytania

1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą i transportem butli i stanowi jedno niepodzielne zadanie.
2.Dostawa gazów medycznych odbywać się będzie transportem wykonawcy na jego ryzyko:
• jeden raz w tygodniu - tlen medyczny
• dwa razy w tygodniu - powietrze sprężone
• pozostałe gazy - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
3.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w specyfikacji asortymentowo-ilościowej – formularz cenowy, stanowiącej załącznik nr 1 do oferty.
4.Wykonawca oświadcza, że dostarczony towar i opakowanie (butla) posiada atest producenta, jest oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wszelkie normy stawiane przez prawo w tym zakresie.
5.Zamawiający złoży zamówienie (dopuszcza się faks) z wyszczególnieniem asortymentu i ilości w zależności od bieżących potrzeb, w granicach określonych w Załączniku nr 1 do umowy i w okresach uzgodnionych z wykonawcą na co najmniej dwa dni robocze przed realizacją danego zamówienia.
6.Wykonawca realizuje sprzedaż gazów „NA CITO” w sytuacjach wyjątkowych (zagrożenie życia ludzkiego) – maksymalnie do 24 godzin od chwili zgłoszenia zamówienia.
7.Miejscem dostarczenia zamówionego towaru będzie siedziba zamawiającego - magazyn tlenu, ulica Kościuszki 15.
8.Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia przedmiotu zamówienia do obrotu.
Tlen medyczny musi posiadać wpis do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679.), a wykonawca koncesje na wytwarzanie i obrót gazami medycznymi, ważne przez cały okres trwania umowy, inne gazy muszą posiadać karty charakterystyki.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.03.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się