Zakup środka chwastobójczego dla IZ Białystok

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Zakup środka chwastobójczego do likwidacji zbędnej roślinności w ilości 2 260l w torach kolejowych na terenie IZ Białystok.
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Zakup środka chwastobójczego dla IZ Białystok:
Wykaz wymaganych dokumentów: Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce WZ/SIWZ.
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Zakup środka chwastobójczego dla IZ Białystok - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Zakup środka chwastobójczego dla IZ Białystok:
Cena - 100,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: siedziba Zamawiającego
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2017-03-21 10:15
Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn ISE Białystok
Termin wykonania zamówienia: do 14.04.2017
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Białystok
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-03-14

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.03.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się