ZDH/03/2017 – Dostawy antracytu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są okresowe dostawy antracytu 0-10 mm do IMN O/Legnica.
Wymagane średnie parametry jakościowe antracytu:
Uziarnienie 0-10 mm
Zawartość siarki całkowitej maks. 1,2 %
Zawartość wody całkowitej ok. 13,0 %
Zawartość popiołu maks. 13,0 %
Zawartość części lotnych maks. 4,0 %
Wartość opałowa min. 25 000 kJ/kg

Wymagania ilościowe i jakościowe: Zamówienie obejmuje dostawę w bazowej ilości 300 ton w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia rocznej ilości maksymalnie o 60 ton (tj. minimalna ilość 240 ton - maksymalna ilość 360 ton rocznie), a wynikających z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym nie stanowi to podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia Umowy o kolejne 3 miesiące w przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę całkowitej ilości dostaw (360 ton) w okresie obwiązywania umowy. Ewentualne przedłużenie umowy zależy od decyzji Zamawiającego.
Ze względów technologicznych Zamawiający określa miesięczne dostawy na poziomie 25 ton. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości miesięcznej o 5 ton (tj. minimalna ilość 20 ton - maksymalna ilość 30 ton).
W przypadku konieczności ograniczenia dostaw z powodu wstrzymania pracy instalacji produkcyjnej Zamawiającego zobowiązany jest on powiadomić Wykonawcę o zaistniałej sytuacji najpóźniej w dniu wstrzymania pracy instalacji.

Dostawy będą realizowane regularnie w trakcie obowiązywania Umowy przez okres kolejnych 12 miesięcy, począwszy od daty podpisania umowy według aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego telefonicznie i potwierdzanego pocztą e-mail lub faksem.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę maksymalnie w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia o zapotrzebowaniu. Czas realizacji liczony jest od daty zgłoszenia zapotrzebowania do dnia dostarczenia do Zakładu Doświadczalnego Hutnictwa w Legnicy.
Dopuszcza się realizację dostaw na podstawie wcześniej opracowanego i obustronnie zatwierdzonego harmonogramu. Ewentualne, późniejsze zmiany dotyczące terminów dostaw określonych wcześniej w harmonogramie, Strony zobowiązane są zgłaszać w terminie min. 2 dni wcześniej.

Miejsce dostawy: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy – Zakład Doświadczalny Hutnictwa, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren Huta Miedzi Legnica).
Produkt będzie dostarczany pojazdem samowyładowczym Wykonawcy. Koszt załadunku, przewozu, ubezpieczenia na czas przewozu i wyładunku produktu w miejscu przeznaczenia ponosi Wykonawca. Wykonawca musi posiadać odpowiednie, wymagane prawem zezwolenia na transport a ich kopię przedłożyć Zamawiającemu. Do każdej jednostkowej partii dostarczonej do Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest załączyć atest jakościowy, potwierdzający parametry wymagane w niniejszym przedmiocie zamówienia.

Podstawą rozliczeń dostarczonego towaru będzie „waga netto” pojazdu z raportu wagowego potwierdzona wydrukiem z ważenia na wadze Huty Miedzi Legnica minus analityczna zawartość wilgotności, określona w ateście jakościowym dołączanym przez Wykonawcę do każdej partii materiału.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania własnej, kontrolnej analizy laboratoryjnej w zakresie granulacji metodą sitową oraz wilgotności metodą suszenia.
W przypadku rozbieżności pomiędzy deklarowanymi parametrami towaru, a analizami otrzymanymi podczas kontroli Zamawiającego, Zamawiający rozpocznie procedurę reklamacyjną.

Każdorazowa prawidłowo wykonana dostawa realizowana w terminie określonym w zleceniu będzie potwierdzana dokumentem WZ, który ma obowiązek sporządzić pracownik Wykonawcy. Na podstawie sporządzonego dokumentu WZ, potwierdzonego podpisem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, Wykonawca wystawi fakturę VAT Zamawiającemu.

Warunki płatności: płatność na podstawie prawidłowo sporządzonej i zatwierdzonej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
Wykonawca może rozliczać każdą zrealizowaną partię na podstawie oddzielnych faktur.
Dopuszcza się rozliczanie jedną fakturą za łączną ilość dostaw zrealizowaną w danym miesiącu zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, iż korzysta ze zwolnienia z opłacania akcyzy na podstawie art.31a. ust. 1. pkt. 7) Ustawy o podatku akcyzowym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.03.2017 | 09:50


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się