Dostawy gazów medycznych: tlenu, podtlenku azotu, dwutlenku węgla wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego i butli

» Opis zapytania

Pakiet 1 – Dostawa tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego.
Wykonawca zobowiązany jest do wytworzenia i dostarczania do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie i własnym transportem tlenu medycznego ciekłego w ilości - 125 400 kg (przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy).
Wykonawca we własnym zakresie dostarczy, zamontuje, podłączy do istniejącej instalacji rozprowadzającej i uruchomi zbiornik kriogeniczny 3t wyposażony w system telemetrii przekazując go Wykonawcy do użytkowania w terminie 2 tygodni licząc od dnia podpisania umowy. Wykonawca wydzierżawi Zamawiającemu ww. zbiornik (przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy).
(Przez system telemetrii należy rozumieć system zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego, umożliwiający Zamawiającemu bieżący dostęp do danych w oparciu o ogólnodostępną wersję przeglądarki internetowej).
Pakiet 2 – Dostawa tlenu medycznego sprężonego w butlach wraz z dzierżawą butli.
Wykonawca zobowiązany jest do wytworzenia i dostarczania do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie i własnym transportem (przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy) tlenu medycznego w butlach:
Tlen medyczny sprężony butla 10,7 m3 - 36 szt.
Tlen medyczny sprężony butla 6,4 m3 - 2 730 szt.
Tlen medyczny sprężony butla 1,6 m3 - 27 szt.
Wykonawca wydzierżawi Zamawiającemu butle (przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy) w ilości:
Dzierżawa butli z tlenem medycznym 10,7 m3 - 26 280 b/d
Dzierżawa butli z tlenem medycznym 6,4 m3 - 93 075 b/d
Dzierżawa butli z tlenem medycznym 1,6 m3 - 7 665 b/d
Pakiet 3 – Dostawa dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii, podtlenku azotu medycznego wraz z dzierżawą butli.
Wykonawca zobowiązany jest do wytworzenia i dostarczania do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie i własnym transportem (przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy) dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii, podtlenku azotu medycznego w butlach:
Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii w butlach 7,5 kg - 195 szt.
Podtlenek azotu medyczny 7 kg - 60 szt.
Wykonawca wydzierżawi Zamawiającemu butle (przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy) w ilości:
Dzierżawa butli z dwutlenkiem węgla medycznym do laparoskopii - 13 140 b/d
Dzierżawa butli z podtlenkiem azotu medycznym - 7 665 b/d
Zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie gazy medyczne, zbiornik kriogeniczny i butle powinny posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej. Wykonawca winien złożyć w swojej ofercie stosowną pisemną deklarację dotyczącą oferowanego przez niego przedmiotu zamówienia, tożsamą w treści z powyższym wymogiem.
Wykonawca do każdej dostawy musi dołączyć Certyfikat analityczny tlenu medycznego potwierdzający czystość sprężonego tlenu medycznego i Świadectwo kontroli jakości dwutlenku węgla medycznego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania zamówienia w zakresie ilościowym i wartościowym.
W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego będącego przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
Zamawiający na wniosek Wykonawcy umożliwi przeprowadzenia wizji lokalnej

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.03.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się