Dostawa w 2017 roku środka chwastobójczego do oprysku torów kolejowych

» Opis zapytania

1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi dostawa w 2017 roku środka chwastobójczego do oprysku torów kolejowych w ilości 3560 litrów, wraz z transportem i rozładunkiem.
2. Warunki przedmiotowe:
1) Środek chwastobójczy zastosowany do oprysku torów kolejowych musi posiadać aktualne zezwolenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi do obrotu i do stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z art. 7 ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2013 r. poz 455 z poźn. Zm.),
2) Środek chwastobójczy musi posiadać:
a) potwierdzenie zgodności z Dokumentem Normatywnym nr 14/98/N03 Herbicydy, wydane przez Instytut Kolejnictwa w formie Certyfikatu zgodności (obecnie)
lub,
b) aktualne świadectwo kwalifikacji systemów i wyrobów do stosowania na torach kolejowych (wcześniej), termin ważności Świadectwa nie może być krótszy niż do 15.09.2017 r. to jest do zakończenia okresu oprysków.
3) Środek chwastobójczy musi posiadać etykietę – instrukcję stosowania z zapisem stanowiącym, że dany preparat jest dopuszczony do stosowania w torach kolejowych oraz kartę charakterystyki środka, wydaną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
4) Środek chwastobójczy musi spełniać następujące wymagania:
a) Powinien być przeznaczony do stosowania na terenach nieużytkowanych rolniczo, w tym na torach kolejowych oraz powodować zamieranie roślin, przy czym efekty działania środka powinny być widoczne po 7-14 dniach od oprysku.
b) Termin ważności środka chwastobójczego powinien obejmować planowany okres stosowania tzn. do zakończenia oprysków w roku bieżącym i nie krótszy niż 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.
c) Środek należy dostarczyć w opakowaniach jednostkowych o objętości 20 litrów.
d) Po zakończeniu oprysków i zużyciu środków Wykonawca jest zobowiązany odebrać opakowania po środku chwastobójczym z miejsca dostawy na własny koszt.
3. Na potwierdzenie spełnionych wymagań przez środek chwastobójczy do oprysku torów kolejowych określonych w Sekcji II ust. 2 pkt. 1) i 2) powyżej Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentu „Deklaracja Zgodności” (Załącznik nr 4 do Umowy) do każdej partii dostawy.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo rozszerzenia zakresu zamówienia o dodatkowe dostawy środka chwastobójczego do oprysku torów kolejowych w ilości nie większej niż 15% dostawy podstawowej (minimalnej), uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego (dalej: „Prawo opcji”). Decyzję o zwiększeniu dostawy, z podaniem miejsca, ilości o jaką dostawę zostanie zwiększona oraz terminu dostawy, podejmuje Zamawiający. Prawo opcji Zamawiającego wygasa z dniem 15.09.2017r.
7. Skorzystanie z prawa do zwiększenia podanych w przedmiocie zamówienia ilości podstawowych o dostawy opcjonalne jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. Wynagrodzenie wypłacone przez Zamawiającego w ramach zamówienia odpowiadać będzie równowartości środka chwastobójczego do oprysku torów kolejowych rzeczywiście dostarczonego.
8. W trakcie realizacji zamówienia cena środka chwastobójczego do oprysku torów kolejowych zakupionego w ramach dostaw opcjonalnych będzie taka sama jak dla dostaw podstawowych. Przedmiotem dostawy opcjonalnej jest taki sam środek chwastobójczy do oprysku torów kolejowych jak zakupiony w ramach dostaw podstawowych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.03.2017 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.