Dostawa preparatu chwastobójczego do oprysku roślin przy torach kolejowych_R

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Zakup środka chwastobójczego, (herbicydu) w celu wykonania oprysku roślin wzdłuż szlaków kolejowych w obrębie działania IZ Częstochowa.
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres30 dni
przez okres: 30 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Dostawa preparatu chwastobójczego do oprysku roślin przy torach kolejowych_R:
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Dostawa preparatu chwastobójczego do oprysku roślin przy torach kolejowych_R - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Dostawa preparatu chwastobójczego do oprysku roślin przy torach kolejowych_R:
Cena - 100,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert oraz protokołem z otwarcia ofert Wykonawcy mogą zapoznać się od momentu przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniej oferty
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2017-03-16 12:00
Miejsce realizacji zamówienia: Zgodnie z warunkami zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: 31.08.2017r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Częstochowa
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-03-13

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.03.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.